Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "ASXİ-1"

  “АСХИ-1”   –   йонъа   сорту.   АКТА-да акад. Я.М. Гулийевин рящбярлийи алтында сортларарасы сярбяст тозландырма  цсулу иля алынмышдыр. Щцнд. 80–85 см олур, тезйетишяндир. Ъцъярмядян биринъи бичиня гядяр 50–53 эцн, икинъи  бичиня  гядяр  32– 41 эцн, цчцнъц бичиня гядяр 32–37 эцн, тохумларын там  йетишмяси ися  109–116 эцн чякир. Пайыз сяпининдя йахшы гышлайыр, йазын яввялиндя  вя  бичиндян  сонра  тез бой атыр, мювсцм ярзиндя 3–4 дяфя бичилир. Эюбяляк хястяликляриня вя гураглыьа давамлы, машынла йыьым цчцн ялверишлидир. 1967 илдян Ширван–Гарабаь  суварылан аран зонасы вя даьятяйи суварылан дцзян зонасы цчцн районлашдырылмышдыр. Щазырда  якилмир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "ASXİ-1"

  “АСХИ-1”   –   йонъа   сорту.   АКТА-да акад. Я.М. Гулийевин рящбярлийи алтында сортларарасы сярбяст тозландырма  цсулу иля алынмышдыр. Щцнд. 80–85 см олур, тезйетишяндир. Ъцъярмядян биринъи бичиня гядяр 50–53 эцн, икинъи  бичиня  гядяр  32– 41 эцн, цчцнъц бичиня гядяр 32–37 эцн, тохумларын там  йетишмяси ися  109–116 эцн чякир. Пайыз сяпининдя йахшы гышлайыр, йазын яввялиндя  вя  бичиндян  сонра  тез бой атыр, мювсцм ярзиндя 3–4 дяфя бичилир. Эюбяляк хястяликляриня вя гураглыьа давамлы, машынла йыьым цчцн ялверишлидир. 1967 илдян Ширван–Гарабаь  суварылан аран зонасы вя даьятяйи суварылан дцзян зонасы цчцн районлашдырылмышдыр. Щазырда  якилмир.

  "ASXİ-1"

  “АСХИ-1”   –   йонъа   сорту.   АКТА-да акад. Я.М. Гулийевин рящбярлийи алтында сортларарасы сярбяст тозландырма  цсулу иля алынмышдыр. Щцнд. 80–85 см олур, тезйетишяндир. Ъцъярмядян биринъи бичиня гядяр 50–53 эцн, икинъи  бичиня  гядяр  32– 41 эцн, цчцнъц бичиня гядяр 32–37 эцн, тохумларын там  йетишмяси ися  109–116 эцн чякир. Пайыз сяпининдя йахшы гышлайыр, йазын яввялиндя  вя  бичиндян  сонра  тез бой атыр, мювсцм ярзиндя 3–4 дяфя бичилир. Эюбяляк хястяликляриня вя гураглыьа давамлы, машынла йыьым цчцн ялверишлидир. 1967 илдян Ширван–Гарабаь  суварылан аран зонасы вя даьятяйи суварылан дцзян зонасы цчцн районлашдырылмышдыр. Щазырда  якилмир.