Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKTERİYEMİYA

  БАКТЕРИЙЕМИЙА (бактерийалар +йун. είμα – ган) – дювр едян ганда ъанлы бактерийаларын олмасы; эениш мянада – щяр щансы икробун
  (ибтидаилярин, риккетсийаларын вя с.) ганда мювъудлуьу (микробемийа); сепсисин мцмкцн тязащцрляриндян бири. Бир чох инфексион хястяликляр заманы тюрядиъинин организмин тябии барйерляриндян гана кечмяси нятиъясиндя баш веря биляр. Б.-нын тязащцр дяряъяси (ганын щяъм ващидиндя микроорганизмлярин мигдары) тюрядиъинин хассяляриндян вя хястянин организминин мцгавимятиндян асылыдыр; ащыл йаш, мцшайиятедиъи аьыр хястяликляр, чохсайлы инфексийа оъагларынын олмасы, иммунитети зяифлядян узунмцддятли дярман (глцкокортикоидляр, ситостатикляр) мцалиъяси Б.-йа мейил йарадыр. Б. цчцн мянбя олан инфексийа оъаьы ашкар едилдикдя Б. икинъили, инфексийа оъаьы олмадыгда ися Б. биринъили адланыр. Мцвяггяти ъцзи Б. (мяс., ъярращи мцдахилядян сонра) симптомсуз кечя биляр. Ящямиййятли дяряъяли Б. титрятмя-цшцтмя иля кечян кяскин темп-р йцксялмясиня сябяб олур; аьыр щалларда септик шок эюрцнтцсц инкишаф едир. Мца лиъяс и: инфексийа оъаьынын ляьв едилмяси (аьыз бошлуьунун санасийасы, абсеся дренаж гойулмасы вя с.), антибиотиклярин тятбиги.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKTERİYEMİYA

  БАКТЕРИЙЕМИЙА (бактерийалар +йун. είμα – ган) – дювр едян ганда ъанлы бактерийаларын олмасы; эениш мянада – щяр щансы икробун
  (ибтидаилярин, риккетсийаларын вя с.) ганда мювъудлуьу (микробемийа); сепсисин мцмкцн тязащцрляриндян бири. Бир чох инфексион хястяликляр заманы тюрядиъинин организмин тябии барйерляриндян гана кечмяси нятиъясиндя баш веря биляр. Б.-нын тязащцр дяряъяси (ганын щяъм ващидиндя микроорганизмлярин мигдары) тюрядиъинин хассяляриндян вя хястянин организминин мцгавимятиндян асылыдыр; ащыл йаш, мцшайиятедиъи аьыр хястяликляр, чохсайлы инфексийа оъагларынын олмасы, иммунитети зяифлядян узунмцддятли дярман (глцкокортикоидляр, ситостатикляр) мцалиъяси Б.-йа мейил йарадыр. Б. цчцн мянбя олан инфексийа оъаьы ашкар едилдикдя Б. икинъили, инфексийа оъаьы олмадыгда ися Б. биринъили адланыр. Мцвяггяти ъцзи Б. (мяс., ъярращи мцдахилядян сонра) симптомсуз кечя биляр. Ящямиййятли дяряъяли Б. титрятмя-цшцтмя иля кечян кяскин темп-р йцксялмясиня сябяб олур; аьыр щалларда септик шок эюрцнтцсц инкишаф едир. Мца лиъяс и: инфексийа оъаьынын ляьв едилмяси (аьыз бошлуьунун санасийасы, абсеся дренаж гойулмасы вя с.), антибиотиклярин тятбиги.

  BAKTERİYEMİYA

  БАКТЕРИЙЕМИЙА (бактерийалар +йун. είμα – ган) – дювр едян ганда ъанлы бактерийаларын олмасы; эениш мянада – щяр щансы икробун
  (ибтидаилярин, риккетсийаларын вя с.) ганда мювъудлуьу (микробемийа); сепсисин мцмкцн тязащцрляриндян бири. Бир чох инфексион хястяликляр заманы тюрядиъинин организмин тябии барйерляриндян гана кечмяси нятиъясиндя баш веря биляр. Б.-нын тязащцр дяряъяси (ганын щяъм ващидиндя микроорганизмлярин мигдары) тюрядиъинин хассяляриндян вя хястянин организминин мцгавимятиндян асылыдыр; ащыл йаш, мцшайиятедиъи аьыр хястяликляр, чохсайлы инфексийа оъагларынын олмасы, иммунитети зяифлядян узунмцддятли дярман (глцкокортикоидляр, ситостатикляр) мцалиъяси Б.-йа мейил йарадыр. Б. цчцн мянбя олан инфексийа оъаьы ашкар едилдикдя Б. икинъили, инфексийа оъаьы олмадыгда ися Б. биринъили адланыр. Мцвяггяти ъцзи Б. (мяс., ъярращи мцдахилядян сонра) симптомсуз кечя биляр. Ящямиййятли дяряъяли Б. титрятмя-цшцтмя иля кечян кяскин темп-р йцксялмясиня сябяб олур; аьыр щалларда септик шок эюрцнтцсц инкишаф едир. Мца лиъяс и: инфексийа оъаьынын ляьв едилмяси (аьыз бошлуьунун санасийасы, абсеся дренаж гойулмасы вя с.), антибиотиклярин тятбиги.