Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKTRİAN

  БАКТРИАН, икищцрэцълц дявя (Ъамелус баътрианус) – дявякимиляр фясилясиндян мямяли щейван. Бядянинин уз. 250–300 см, ъидов щцнд. 180–210 см, кцтляси 690 кг-адяк олур. Бойну узун, белиндя 2 пий щцрэцъц вар; гырмызымтыл-гящвяйи-гум рянэлидир. Б. тягр. 5 мин ил бундан яввял ящлиляшдирилмишдир; адыны Бактрийадан алмышдыр. Б.-ын бир нечя ъинси Мяркязи вя Орта Асийада, Газахыстанда йетишдирилир (бах Дявячилик). Вящши Б.-ы (хабтаган, йахуд хавтагай) Н.М. Пржевалски (1877) кяшф етмишдир; щазырда йалныз Алтайархасы Гобидя (Монголустан) раст эялир. Коллуг вя чынгыллыг йерляря цстцнлцк верир. Бядян гурулушунун даща йцнэцл, ятрафларынын узун вя рянэинин дяйишкян, щямчинин щцрэцъляринин даща кичик олмасы иля ящли Б.-дан фярглянир. Истийя вя сойуьа дюзцмлцдцр, лакин суватларын аз олмасындан язиййят чякир (Б.-ын ареалы вя сайы мящз буна эюря азалмышдыр). Бир дяфяйя 50 л-дян артыг су, о ъцмлядян шор суда ичя биляр. Бцтцн сящра биткиляри иля гидалана билир, хцсусиля щалофитляря ещтийаъы вар. Адятян, 4–6 фярд- дян ибарят груплар, бязян сцрцлярля (15 башадяк) эязир. Вящши Б. цчцн узаг мясафяляря кюч етмяк характерикдир. Сящяр вя ахшам фяал олур. Щювряйяэялмя гышда баш верир, еркякляр арасында чох вахт шиддятли дюйцш эедир. Мартда бир бала доьур. Яввялляр вящши Б. йерли ящалинин ов обйекти иди. 600 башдан аз Б. галмышдыр; БТМИ-нин “Гырмызы китаб”ына дахил едилмишдир.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKTRİAN

  БАКТРИАН, икищцрэцълц дявя (Ъамелус баътрианус) – дявякимиляр фясилясиндян мямяли щейван. Бядянинин уз. 250–300 см, ъидов щцнд. 180–210 см, кцтляси 690 кг-адяк олур. Бойну узун, белиндя 2 пий щцрэцъц вар; гырмызымтыл-гящвяйи-гум рянэлидир. Б. тягр. 5 мин ил бундан яввял ящлиляшдирилмишдир; адыны Бактрийадан алмышдыр. Б.-ын бир нечя ъинси Мяркязи вя Орта Асийада, Газахыстанда йетишдирилир (бах Дявячилик). Вящши Б.-ы (хабтаган, йахуд хавтагай) Н.М. Пржевалски (1877) кяшф етмишдир; щазырда йалныз Алтайархасы Гобидя (Монголустан) раст эялир. Коллуг вя чынгыллыг йерляря цстцнлцк верир. Бядян гурулушунун даща йцнэцл, ятрафларынын узун вя рянэинин дяйишкян, щямчинин щцрэцъляринин даща кичик олмасы иля ящли Б.-дан фярглянир. Истийя вя сойуьа дюзцмлцдцр, лакин суватларын аз олмасындан язиййят чякир (Б.-ын ареалы вя сайы мящз буна эюря азалмышдыр). Бир дяфяйя 50 л-дян артыг су, о ъцмлядян шор суда ичя биляр. Бцтцн сящра биткиляри иля гидалана билир, хцсусиля щалофитляря ещтийаъы вар. Адятян, 4–6 фярд- дян ибарят груплар, бязян сцрцлярля (15 башадяк) эязир. Вящши Б. цчцн узаг мясафяляря кюч етмяк характерикдир. Сящяр вя ахшам фяал олур. Щювряйяэялмя гышда баш верир, еркякляр арасында чох вахт шиддятли дюйцш эедир. Мартда бир бала доьур. Яввялляр вящши Б. йерли ящалинин ов обйекти иди. 600 башдан аз Б. галмышдыр; БТМИ-нин “Гырмызы китаб”ына дахил едилмишдир.


  BAKTRİAN

  БАКТРИАН, икищцрэцълц дявя (Ъамелус баътрианус) – дявякимиляр фясилясиндян мямяли щейван. Бядянинин уз. 250–300 см, ъидов щцнд. 180–210 см, кцтляси 690 кг-адяк олур. Бойну узун, белиндя 2 пий щцрэцъц вар; гырмызымтыл-гящвяйи-гум рянэлидир. Б. тягр. 5 мин ил бундан яввял ящлиляшдирилмишдир; адыны Бактрийадан алмышдыр. Б.-ын бир нечя ъинси Мяркязи вя Орта Асийада, Газахыстанда йетишдирилир (бах Дявячилик). Вящши Б.-ы (хабтаган, йахуд хавтагай) Н.М. Пржевалски (1877) кяшф етмишдир; щазырда йалныз Алтайархасы Гобидя (Монголустан) раст эялир. Коллуг вя чынгыллыг йерляря цстцнлцк верир. Бядян гурулушунун даща йцнэцл, ятрафларынын узун вя рянэинин дяйишкян, щямчинин щцрэцъляринин даща кичик олмасы иля ящли Б.-дан фярглянир. Истийя вя сойуьа дюзцмлцдцр, лакин суватларын аз олмасындан язиййят чякир (Б.-ын ареалы вя сайы мящз буна эюря азалмышдыр). Бир дяфяйя 50 л-дян артыг су, о ъцмлядян шор суда ичя биляр. Бцтцн сящра биткиляри иля гидалана билир, хцсусиля щалофитляря ещтийаъы вар. Адятян, 4–6 фярд- дян ибарят груплар, бязян сцрцлярля (15 башадяк) эязир. Вящши Б. цчцн узаг мясафяляря кюч етмяк характерикдир. Сящяр вя ахшам фяал олур. Щювряйяэялмя гышда баш верир, еркякляр арасында чох вахт шиддятли дюйцш эедир. Мартда бир бала доьур. Яввялляр вящши Б. йерли ящалинин ов обйекти иди. 600 башдан аз Б. галмышдыр; БТМИ-нин “Гырмызы китаб”ына дахил едилмишдир.