Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV Rəşad Ələsgər oğlu

  АББАСОВ Ряшад Ялясэяр оьлу (д.25.6.1979, Лачын р-нунун Мишни к.) – Азярб. идманчысы. Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасыны битирмишдир (2002). Таеквондо вя щапкидо

  цзря Азярб. чемпиону (1998). Таеквондо цзря Авропа кубокунун бцрцнъ мцкафатчысы (2006, Алманийа), дцнйа (2007, Алманийа) вя Авропа (2008, Алманийа) чемпионудур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV Rəşad Ələsgər oğlu

  АББАСОВ Ряшад Ялясэяр оьлу (д.25.6.1979, Лачын р-нунун Мишни к.) – Азярб. идманчысы. Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасыны битирмишдир (2002). Таеквондо вя щапкидо

  цзря Азярб. чемпиону (1998). Таеквондо цзря Авропа кубокунун бцрцнъ мцкафатчысы (2006, Алманийа), дцнйа (2007, Алманийа) вя Авропа (2008, Алманийа) чемпионудур.

  ABBASOV Rəşad Ələsgər oğlu

  АББАСОВ Ряшад Ялясэяр оьлу (д.25.6.1979, Лачын р-нунун Мишни к.) – Азярб. идманчысы. Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасыны битирмишдир (2002). Таеквондо вя щапкидо

  цзря Азярб. чемпиону (1998). Таеквондо цзря Авропа кубокунун бцрцнъ мцкафатчысы (2006, Алманийа), дцнйа (2007, Алманийа) вя Авропа (2008, Алманийа) чемпионудур.