Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKTRİTOİDEYALAR

  БАКТРИТОИДЕЙАЛАР (Баътритоидеа) – нясли кясилмиш башыайаглы молйусклар дястяцстц. Дцз, йахуд зяиф яйилмиш хариъи чанаьа (ола билсин, бязи формаларда бу чанаг гисмян дахили иди) вя йанларда йерляшян енсиз (дар) сифона малик олмушдур. Ордовикдя мейдана эялмиш, Девонда (бактритляр) вя Еркян Пермдя (парабактритляр) инкишаф етмишдир. Перм–Триасын сонунда нясли кясилмишдир. Ещтимал ки, диэяр башыайаглы молйускларын – колеоидейаларын вя белемнитлярин сяляфляри олмушдур. 20-йядяк ъинси мялумдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKTRİTOİDEYALAR

  БАКТРИТОИДЕЙАЛАР (Баътритоидеа) – нясли кясилмиш башыайаглы молйусклар дястяцстц. Дцз, йахуд зяиф яйилмиш хариъи чанаьа (ола билсин, бязи формаларда бу чанаг гисмян дахили иди) вя йанларда йерляшян енсиз (дар) сифона малик олмушдур. Ордовикдя мейдана эялмиш, Девонда (бактритляр) вя Еркян Пермдя (парабактритляр) инкишаф етмишдир. Перм–Триасын сонунда нясли кясилмишдир. Ещтимал ки, диэяр башыайаглы молйускларын – колеоидейаларын вя белемнитлярин сяляфляри олмушдур. 20-йядяк ъинси мялумдур.

  BAKTRİTOİDEYALAR

  БАКТРИТОИДЕЙАЛАР (Баътритоидеа) – нясли кясилмиш башыайаглы молйусклар дястяцстц. Дцз, йахуд зяиф яйилмиш хариъи чанаьа (ола билсин, бязи формаларда бу чанаг гисмян дахили иди) вя йанларда йерляшян енсиз (дар) сифона малик олмушдур. Ордовикдя мейдана эялмиш, Девонда (бактритляр) вя Еркян Пермдя (парабактритляр) инкишаф етмишдир. Перм–Триасын сонунда нясли кясилмишдир. Ещтимал ки, диэяр башыайаглы молйускларын – колеоидейаларын вя белемнитлярин сяляфляри олмушдур. 20-йядяк ъинси мялумдур.