Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAQQAL


  БАГГАЛ (яр. ﻞﺎﻘﺒ) – эюйярти, тярявяз сатан) – ярзаг маллары сатан. Б. сюзц яряблярдян фарслара вя тцркляря, тцрклярдян ися Авропа халгларына (ясасян, Балкан юлкяляри васитясиля) кечмишдир. Ярзаг маллары маьазаларына верилян “баггалиййя”, “бакалейа” ады Б. сюзцндяндир. Йахын Шярг юлкяляриндя Б.-лар шящяр тиъарятиндя мцщцм рол ойнайырлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAQQAL


  БАГГАЛ (яр. ﻞﺎﻘﺒ) – эюйярти, тярявяз сатан) – ярзаг маллары сатан. Б. сюзц яряблярдян фарслара вя тцркляря, тцрклярдян ися Авропа халгларына (ясасян, Балкан юлкяляри васитясиля) кечмишдир. Ярзаг маллары маьазаларына верилян “баггалиййя”, “бакалейа” ады Б. сюзцндяндир. Йахын Шярг юлкяляриндя Б.-лар шящяр тиъарятиндя мцщцм рол ойнайырлар.

  BAQQAL


  БАГГАЛ (яр. ﻞﺎﻘﺒ) – эюйярти, тярявяз сатан) – ярзаг маллары сатан. Б. сюзц яряблярдян фарслара вя тцркляря, тцрклярдян ися Авропа халгларына (ясасян, Балкан юлкяляри васитясиля) кечмишдир. Ярзаг маллары маьазаларына верилян “баггалиййя”, “бакалейа” ады Б. сюзцндяндир. Йахын Шярг юлкяляриндя Б.-лар шящяр тиъарятиндя мцщцм рол ойнайырлар.