Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV Təyyar Fərzulla oğlu

  АББАСОВ Тяййар Фярзулла оьлу (10.2.1941, Масаллы р-нунун Йелаьаъ к. – 7.10.2006, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1991), проф. (1994). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1968). 1964–75 иллярдя Азярб. ССР ЕА-нын Физика Ин-тунда йарымкечириъиляр вя диелектрикляр физикасы лабораторийасында, 1975–78 иллярдя Азярб. ССР ЕА-нын радиасийа тядгигатлары бюлмясиндя ишлямиш, 1978–2006 иллярдя Азярб. Техники Ун-тинин физика кафедрасынын мцдири, щямчинин полимер материаллары лабораторийасынын рящбяри олмушдур. 130-дан артыг елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV Təyyar Fərzulla oğlu

  АББАСОВ Тяййар Фярзулла оьлу (10.2.1941, Масаллы р-нунун Йелаьаъ к. – 7.10.2006, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1991), проф. (1994). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1968). 1964–75 иллярдя Азярб. ССР ЕА-нын Физика Ин-тунда йарымкечириъиляр вя диелектрикляр физикасы лабораторийасында, 1975–78 иллярдя Азярб. ССР ЕА-нын радиасийа тядгигатлары бюлмясиндя ишлямиш, 1978–2006 иллярдя Азярб. Техники Ун-тинин физика кафедрасынын мцдири, щямчинин полимер материаллары лабораторийасынын рящбяри олмушдур. 130-дан артыг елми ясярин мцяллифидир.

  ABBASOV Təyyar Fərzulla oğlu

  АББАСОВ Тяййар Фярзулла оьлу (10.2.1941, Масаллы р-нунун Йелаьаъ к. – 7.10.2006, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1991), проф. (1994). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1968). 1964–75 иллярдя Азярб. ССР ЕА-нын Физика Ин-тунда йарымкечириъиляр вя диелектрикляр физикасы лабораторийасында, 1975–78 иллярдя Азярб. ССР ЕА-нын радиасийа тядгигатлары бюлмясиндя ишлямиш, 1978–2006 иллярдя Азярб. Техники Ун-тинин физика кафедрасынын мцдири, щямчинин полимер материаллары лабораторийасынын рящбяри олмушдур. 130-дан артыг елми ясярин мцяллифидир.