Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAQLAY Marat Viktoroviç

  БАГЛАЙ Марат Викторович (д. 13.3. 1931, Бакы) – Русийа щцгугшцнасы, РЕА- нын мцхбир цзвц (1997). Ростов Дювлят Ун-тини битирмишдир
  (1954). ССРИ ЕА-нын Дювлят вя Щцгуг Инс-тунун елми ишчиси (1957–62), МДБМИ-нин дос. (1962–67), ССРИ ЕА-нын Бейнялхалг Фящля Щярякаты Ин-тунда шюбя мцдири (1967–77), Ямяк вя Сосиал Мцнасибятляр Академийасынын проректору (1977–1995) вязифяляриндя иш- лямишдир. 1997–2003 иллярдя РФ Конститусийа Мящкямясиня сядрлик етмишдир. Конститусийа вя ямяк щцгугу проблемляри цзря тядгигатларын мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAQLAY Marat Viktoroviç

  БАГЛАЙ Марат Викторович (д. 13.3. 1931, Бакы) – Русийа щцгугшцнасы, РЕА- нын мцхбир цзвц (1997). Ростов Дювлят Ун-тини битирмишдир
  (1954). ССРИ ЕА-нын Дювлят вя Щцгуг Инс-тунун елми ишчиси (1957–62), МДБМИ-нин дос. (1962–67), ССРИ ЕА-нын Бейнялхалг Фящля Щярякаты Ин-тунда шюбя мцдири (1967–77), Ямяк вя Сосиал Мцнасибятляр Академийасынын проректору (1977–1995) вязифяляриндя иш- лямишдир. 1997–2003 иллярдя РФ Конститусийа Мящкямясиня сядрлик етмишдир. Конститусийа вя ямяк щцгугу проблемляри цзря тядгигатларын мцяллифидир.

  BAQLAY Marat Viktoroviç

  БАГЛАЙ Марат Викторович (д. 13.3. 1931, Бакы) – Русийа щцгугшцнасы, РЕА- нын мцхбир цзвц (1997). Ростов Дювлят Ун-тини битирмишдир
  (1954). ССРИ ЕА-нын Дювлят вя Щцгуг Инс-тунун елми ишчиси (1957–62), МДБМИ-нин дос. (1962–67), ССРИ ЕА-нын Бейнялхалг Фящля Щярякаты Ин-тунда шюбя мцдири (1967–77), Ямяк вя Сосиал Мцнасибятляр Академийасынын проректору (1977–1995) вязифяляриндя иш- лямишдир. 1997–2003 иллярдя РФ Конститусийа Мящкямясиня сядрлик етмишдир. Конститусийа вя ямяк щцгугу проблемляри цзря тядгигатларын мцяллифидир.