Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOV Zülfüqar Qulu oğlu

  АББАСОВ Зцлфцгар Гулу оьлу (д.3.5.1940, Эцръ. ССР, Борчалы р-нунун Йухары Сарал к.) – Азярб. режиссору, актйор. Азярб. Респ. халг артисти (2000). Тбилиси Дювлят Педагожи Ин-туну (1962) вя Азярб. Дювлят Театр Ин-туну битирмишдир (1966). Тящсил илляриндя Тбилисидя И.Исфащанлынын рящбярлик етдийи драм дярняйиндя чыхыш етмишдир. 1967–68 иллярдя Ъ.Ъаббарлы ад. Иряван Дювлят Азярб. Драм Театрында фяалиййят эюстярмиш, бурада “Сольун чичякляр” (Ъ.Ъаббарлы; ейни заманда Бящрам ролуну ойнамышдыр),

  “Йаьышдан чыхдыг, йаьмура дцшдцк” (Н.Вязиров) вя с. пйесляри тамашайа гоймушдур. 1968 илдян (фасилялярля) М.Давудова ад. Минэячевир Дювлят Драм Театрынын реж.-дур (1992 илдян щямчинин директору, 1999 илдян баш реж.). “Щаъы Гара” (М.Ф.Ахундзадя), “Ешг вя интигам” (С.С.Ахундов), “Мцфяттиш”, “Евлянмя” (Н.Гогол), “Ялигулу евлянир” (С.Рящман), “Ъаваншир”, “Шейх Шамил” (М.Щцсейн), “Мащны даьларда галды”, “Севэилилярин ъящяннямдя вцсалы” (И.Яфяндийев), “Шейтан нясли” (Щ.Мухтаров), “Дар аьаъы” (Б.Ващабзадя), “Юлцляр” (Ъ.Мяммядгулузадя), “Алмаз”, “Сольун чичякляр” (Ъ.Ъаббарлы), “Вагиф” (С.Вурьун), “Айрылмаг аны” (М.Байъыйев) вя с. ясярляри тамашайа гоймуш, актйор кими дя чыхыш етмишдир. Мцхтялиф ядяби мянбяляр ясасында йаздыьы, щямчинин орижинал сцжетли пйесляри Минэячевир (“Набат халанын чюряйи”, “Вятян дярди”, “Гисас эцнц”, “Кефди, бу миллят”) вя Газах (“Гярибя гоншулар”) театрларында ойнанылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOV Zülfüqar Qulu oğlu

  АББАСОВ Зцлфцгар Гулу оьлу (д.3.5.1940, Эцръ. ССР, Борчалы р-нунун Йухары Сарал к.) – Азярб. режиссору, актйор. Азярб. Респ. халг артисти (2000). Тбилиси Дювлят Педагожи Ин-туну (1962) вя Азярб. Дювлят Театр Ин-туну битирмишдир (1966). Тящсил илляриндя Тбилисидя И.Исфащанлынын рящбярлик етдийи драм дярняйиндя чыхыш етмишдир. 1967–68 иллярдя Ъ.Ъаббарлы ад. Иряван Дювлят Азярб. Драм Театрында фяалиййят эюстярмиш, бурада “Сольун чичякляр” (Ъ.Ъаббарлы; ейни заманда Бящрам ролуну ойнамышдыр),

  “Йаьышдан чыхдыг, йаьмура дцшдцк” (Н.Вязиров) вя с. пйесляри тамашайа гоймушдур. 1968 илдян (фасилялярля) М.Давудова ад. Минэячевир Дювлят Драм Театрынын реж.-дур (1992 илдян щямчинин директору, 1999 илдян баш реж.). “Щаъы Гара” (М.Ф.Ахундзадя), “Ешг вя интигам” (С.С.Ахундов), “Мцфяттиш”, “Евлянмя” (Н.Гогол), “Ялигулу евлянир” (С.Рящман), “Ъаваншир”, “Шейх Шамил” (М.Щцсейн), “Мащны даьларда галды”, “Севэилилярин ъящяннямдя вцсалы” (И.Яфяндийев), “Шейтан нясли” (Щ.Мухтаров), “Дар аьаъы” (Б.Ващабзадя), “Юлцляр” (Ъ.Мяммядгулузадя), “Алмаз”, “Сольун чичякляр” (Ъ.Ъаббарлы), “Вагиф” (С.Вурьун), “Айрылмаг аны” (М.Байъыйев) вя с. ясярляри тамашайа гоймуш, актйор кими дя чыхыш етмишдир. Мцхтялиф ядяби мянбяляр ясасында йаздыьы, щямчинин орижинал сцжетли пйесляри Минэячевир (“Набат халанын чюряйи”, “Вятян дярди”, “Гисас эцнц”, “Кефди, бу миллят”) вя Газах (“Гярибя гоншулар”) театрларында ойнанылмышдыр.

  ABBASOV Zülfüqar Qulu oğlu

  АББАСОВ Зцлфцгар Гулу оьлу (д.3.5.1940, Эцръ. ССР, Борчалы р-нунун Йухары Сарал к.) – Азярб. режиссору, актйор. Азярб. Респ. халг артисти (2000). Тбилиси Дювлят Педагожи Ин-туну (1962) вя Азярб. Дювлят Театр Ин-туну битирмишдир (1966). Тящсил илляриндя Тбилисидя И.Исфащанлынын рящбярлик етдийи драм дярняйиндя чыхыш етмишдир. 1967–68 иллярдя Ъ.Ъаббарлы ад. Иряван Дювлят Азярб. Драм Театрында фяалиййят эюстярмиш, бурада “Сольун чичякляр” (Ъ.Ъаббарлы; ейни заманда Бящрам ролуну ойнамышдыр),

  “Йаьышдан чыхдыг, йаьмура дцшдцк” (Н.Вязиров) вя с. пйесляри тамашайа гоймушдур. 1968 илдян (фасилялярля) М.Давудова ад. Минэячевир Дювлят Драм Театрынын реж.-дур (1992 илдян щямчинин директору, 1999 илдян баш реж.). “Щаъы Гара” (М.Ф.Ахундзадя), “Ешг вя интигам” (С.С.Ахундов), “Мцфяттиш”, “Евлянмя” (Н.Гогол), “Ялигулу евлянир” (С.Рящман), “Ъаваншир”, “Шейх Шамил” (М.Щцсейн), “Мащны даьларда галды”, “Севэилилярин ъящяннямдя вцсалы” (И.Яфяндийев), “Шейтан нясли” (Щ.Мухтаров), “Дар аьаъы” (Б.Ващабзадя), “Юлцляр” (Ъ.Мяммядгулузадя), “Алмаз”, “Сольун чичякляр” (Ъ.Ъаббарлы), “Вагиф” (С.Вурьун), “Айрылмаг аны” (М.Байъыйев) вя с. ясярляри тамашайа гоймуш, актйор кими дя чыхыш етмишдир. Мцхтялиф ядяби мянбяляр ясасында йаздыьы, щямчинин орижинал сцжетли пйесляри Минэячевир (“Набат халанын чюряйи”, “Вятян дярди”, “Гисас эцнц”, “Кефди, бу миллят”) вя Газах (“Гярибя гоншулар”) театрларында ойнанылмышдыр.