Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİTLİS

  БИТЛИС – Тцркийянин ш.-индя, Шярги Анадолу бюлэясиндя шящяр. Битлис илинин инз. м. Ящ. 46,3 мин (2011). Ван эюлцндян 20 км ъ.-г.-дя, дяниз сявиййясиндян 1600 м йцксякликдя йерляшир. Унцйцтмя вя тцтцн емалы ф-кляри вар; халчачылыг инкишаф етмишдир. Даь-хизяк курорту вар.

                                           Битлис шящяриндян эюрцнцш.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİTLİS

  БИТЛИС – Тцркийянин ш.-индя, Шярги Анадолу бюлэясиндя шящяр. Битлис илинин инз. м. Ящ. 46,3 мин (2011). Ван эюлцндян 20 км ъ.-г.-дя, дяниз сявиййясиндян 1600 м йцксякликдя йерляшир. Унцйцтмя вя тцтцн емалы ф-кляри вар; халчачылыг инкишаф етмишдир. Даь-хизяк курорту вар.

                                           Битлис шящяриндян эюрцнцш.


  BİTLİS

  БИТЛИС – Тцркийянин ш.-индя, Шярги Анадолу бюлэясиндя шящяр. Битлис илинин инз. м. Ящ. 46,3 мин (2011). Ван эюлцндян 20 км ъ.-г.-дя, дяниз сявиййясиндян 1600 м йцксякликдя йерляшир. Унцйцтмя вя тцтцн емалы ф-кляри вар; халчачылыг инкишаф етмишдир. Даь-хизяк курорту вар.

                                           Битлис шящяриндян эюрцнцш.