Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASOVA Nəmidə Kabı qızı

  АББАСОВА Нямидя Кабы гызы (12.10.1925, Газах – 6.3.1996, Бакы) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (1974), проф. (1976). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-тунда ибтидаи тящсил педагоэикасы вя методикасы факцлтясинин деканы (1971–76), Азярб. дили вя онун тядриси методикасы кафедрасынын проф.-у ишлямишдир. 1981–96 иллярдя БДУ-нун Азярб. дилчилийи кафедрасында чалышмышдыр. Тядгигатлары Азярб. дилинин грамматикасы вя лексикасына щяср олунмушдур.
         Я с я р и: Грамматик формаларын вариантлыьы вя нитг мядяниййяти. Б., 1985.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASOVA Nəmidə Kabı qızı

  АББАСОВА Нямидя Кабы гызы (12.10.1925, Газах – 6.3.1996, Бакы) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (1974), проф. (1976). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-тунда ибтидаи тящсил педагоэикасы вя методикасы факцлтясинин деканы (1971–76), Азярб. дили вя онун тядриси методикасы кафедрасынын проф.-у ишлямишдир. 1981–96 иллярдя БДУ-нун Азярб. дилчилийи кафедрасында чалышмышдыр. Тядгигатлары Азярб. дилинин грамматикасы вя лексикасына щяср олунмушдур.
         Я с я р и: Грамматик формаларын вариантлыьы вя нитг мядяниййяти. Б., 1985.

  ABBASOVA Nəmidə Kabı qızı

  АББАСОВА Нямидя Кабы гызы (12.10.1925, Газах – 6.3.1996, Бакы) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (1974), проф. (1976). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-тунда ибтидаи тящсил педагоэикасы вя методикасы факцлтясинин деканы (1971–76), Азярб. дили вя онун тядриси методикасы кафедрасынын проф.-у ишлямишдир. 1981–96 иллярдя БДУ-нун Азярб. дилчилийи кафедрасында чалышмышдыр. Тядгигатлары Азярб. дилинин грамматикасы вя лексикасына щяср олунмушдур.
         Я с я р и: Грамматик формаларын вариантлыьы вя нитг мядяниййяти. Б., 1985.