Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALAXANA

  бязи Шярг юлкяляриндя йашайыш биналарынын цстцндя тикилян отаг. Б. гонаг вя йай истираhят отаьы олдуьундан, дахилдян вя хариъдян бязядилирди. Б. Азярб., хцсусян Нахчыван, Ордубад, Абшерон (Бакы), Лянкяран евляри цчцн характерик иди. Б.-лар карвансараларын эириш дарвазасы цстцндя дя тикилирди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALAXANA

  бязи Шярг юлкяляриндя йашайыш биналарынын цстцндя тикилян отаг. Б. гонаг вя йай истираhят отаьы олдуьундан, дахилдян вя хариъдян бязядилирди. Б. Азярб., хцсусян Нахчыван, Ордубад, Абшерон (Бакы), Лянкяран евляри цчцн характерик иди. Б.-лар карвансараларын эириш дарвазасы цстцндя дя тикилирди.

  BALAXANA

  бязи Шярг юлкяляриндя йашайыш биналарынын цстцндя тикилян отаг. Б. гонаг вя йай истираhят отаьы олдуьундан, дахилдян вя хариъдян бязядилирди. Б. Азярб., хцсусян Нахчыван, Ордубад, Абшерон (Бакы), Лянкяран евляри цчцн характерик иди. Б.-лар карвансараларын эириш дарвазасы цстцндя дя тикилирди.