Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALAKƏN

  Азярб. Респ.-нда шящяр (1968 илдян). Балакян р-нунун мяркязи. Д.й. ст. Аеропорт. Йевлах–Шяки–Тбилиси автомобил йолунун кянарында, Бакыдан 471 км аралы, Балакян чайынын саь сащилиндя, Бюйцк Гафгазын ъ. ятяйиндядир. Ящ. 9,3 мин (2008). Тцтцн ферментляшдирмя, консерв, асфалт, бетон мямулатлары вя гум-чынгыл з-длары; 4 мяктябягядяр тящсил мцяссисяси, 5 цмумтящсил мяктяби, 5 мяктябдянкянар тящсил мцяссисяси, 1 пешя мяктяби (2010/11); мядяниййят еви, мядяниййят вя истиращят паркы вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALAKƏN

  Азярб. Респ.-нда шящяр (1968 илдян). Балакян р-нунун мяркязи. Д.й. ст. Аеропорт. Йевлах–Шяки–Тбилиси автомобил йолунун кянарында, Бакыдан 471 км аралы, Балакян чайынын саь сащилиндя, Бюйцк Гафгазын ъ. ятяйиндядир. Ящ. 9,3 мин (2008). Тцтцн ферментляшдирмя, консерв, асфалт, бетон мямулатлары вя гум-чынгыл з-длары; 4 мяктябягядяр тящсил мцяссисяси, 5 цмумтящсил мяктяби, 5 мяктябдянкянар тящсил мцяссисяси, 1 пешя мяктяби (2010/11); мядяниййят еви, мядяниййят вя истиращят паркы вар.

  BALAKƏN

  Азярб. Респ.-нда шящяр (1968 илдян). Балакян р-нунун мяркязи. Д.й. ст. Аеропорт. Йевлах–Шяки–Тбилиси автомобил йолунун кянарында, Бакыдан 471 км аралы, Балакян чайынын саь сащилиндя, Бюйцк Гафгазын ъ. ятяйиндядир. Ящ. 9,3 мин (2008). Тцтцн ферментляшдирмя, консерв, асфалт, бетон мямулатлары вя гум-чынгыл з-длары; 4 мяктябягядяр тящсил мцяссисяси, 5 цмумтящсил мяктяби, 5 мяктябдянкянар тящсил мцяссисяси, 1 пешя мяктяби (2010/11); мядяниййят еви, мядяниййят вя истиращят паркы вар.