Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİTYUQ

  БИТЙÚГ – РФ-нин Воронеж вил.-ндя чай (йухары ахыны Тамбов вил.-ндядир). Донун сол голу. Уз. 379 км, щювзясинин сащ. 8800 км2. Ока-Дон дцзянлийиндян ахыр. Вадиси енлидир; щювзясиндя 400-дян чох эюл вар. Ясасян гар суйу иля гидаланыр. Бобров ш. йахынлыьында ортаиллик су сярфи 22,2 м3/сан. Декабрын орталарындан мартын ахыры – апрелин яввялляринядяк донмуш олур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİTYUQ

  БИТЙÚГ – РФ-нин Воронеж вил.-ндя чай (йухары ахыны Тамбов вил.-ндядир). Донун сол голу. Уз. 379 км, щювзясинин сащ. 8800 км2. Ока-Дон дцзянлийиндян ахыр. Вадиси енлидир; щювзясиндя 400-дян чох эюл вар. Ясасян гар суйу иля гидаланыр. Бобров ш. йахынлыьында ортаиллик су сярфи 22,2 м3/сан. Декабрын орталарындан мартын ахыры – апрелин яввялляринядяк донмуш олур.

  BİTYUQ

  БИТЙÚГ – РФ-нин Воронеж вил.-ндя чай (йухары ахыны Тамбов вил.-ндядир). Донун сол голу. Уз. 379 км, щювзясинин сащ. 8800 км2. Ока-Дон дцзянлийиндян ахыр. Вадиси енлидир; щювзясиндя 400-дян чох эюл вар. Ясасян гар суйу иля гидаланыр. Бобров ш. йахынлыьында ортаиллик су сярфи 22,2 м3/сан. Декабрын орталарындан мартын ахыры – апрелин яввялляринядяк донмуш олур.