Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİVALENT XROMOSOMLAR

  БИВАЛЕНТ ХРОМОСОМЛАР (лат.бис – ики дяфя вя валере – мянасында) – мейозун яввялиндя спермио вя овоэенез просесиндя ямяля эялян икиядядли хромосомлар. Б.х.-ын сайы соматик щцъейрялярин хромосомларындан ики дяфя аздыр, йяни щаплоиддир. Онларын щяр бири соматик щцъейрялярин ики хромосомуна уйьундур. Чохларынын фикринъя онлар ата вя ана хромсомларын ъцт бирляшмяси (конйугасийа) йолу иля йараныр. Компонентляриндян щяр бирини айырдыгдан сонра Б.х. тетрадалар ямяля эятирир (бах Редуксион бюлцнмя).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİVALENT XROMOSOMLAR

  БИВАЛЕНТ ХРОМОСОМЛАР (лат.бис – ики дяфя вя валере – мянасында) – мейозун яввялиндя спермио вя овоэенез просесиндя ямяля эялян икиядядли хромосомлар. Б.х.-ын сайы соматик щцъейрялярин хромосомларындан ики дяфя аздыр, йяни щаплоиддир. Онларын щяр бири соматик щцъейрялярин ики хромосомуна уйьундур. Чохларынын фикринъя онлар ата вя ана хромсомларын ъцт бирляшмяси (конйугасийа) йолу иля йараныр. Компонентляриндян щяр бирини айырдыгдан сонра Б.х. тетрадалар ямяля эятирир (бах Редуксион бюлцнмя).

  BİVALENT XROMOSOMLAR

  БИВАЛЕНТ ХРОМОСОМЛАР (лат.бис – ики дяфя вя валере – мянасында) – мейозун яввялиндя спермио вя овоэенез просесиндя ямяля эялян икиядядли хромосомлар. Б.х.-ын сайы соматик щцъейрялярин хромосомларындан ики дяфя аздыр, йяни щаплоиддир. Онларын щяр бири соматик щцъейрялярин ики хромосомуна уйьундур. Чохларынын фикринъя онлар ата вя ана хромсомларын ъцт бирляшмяси (конйугасийа) йолу иля йараныр. Компонентляриндян щяр бирини айырдыгдан сонра Б.х. тетрадалар ямяля эятирир (бах Редуксион бюлцнмя).