Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ASİNDETON

  АСИНДЕТÓН (йун.άσύνδετον – рабитясиз, гарышыг) – цслубиййатда баьлайыъысыз ифадя тярзи. Бядии дили даща йыьъам, тясирли вя ъанлы етмяк цчцн сюзляр вя ъцмляляр арасында баьлайыъылар ихтисар едилир: “Эялдим,  эюрдцм,  гялябя  чалдым”,  “Ял  мяним,  ятяк  сянин”  вя  с.  Адятян,  ишэцзар лексикада (сийащылар, эюстяриъиляр) истифадя олунур. Еллипс цчцн сяъиййяви дейилдир. Полисиндетонун яксидир. А.-дан   барокко поетикасында даща чох истифадя едилмишдир. Орта  ясрляр Шярг  ядябиййатында  А. фясл , йахуд мяфсул адланырды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ASİNDETON

  АСИНДЕТÓН (йун.άσύνδετον – рабитясиз, гарышыг) – цслубиййатда баьлайыъысыз ифадя тярзи. Бядии дили даща йыьъам, тясирли вя ъанлы етмяк цчцн сюзляр вя ъцмляляр арасында баьлайыъылар ихтисар едилир: “Эялдим,  эюрдцм,  гялябя  чалдым”,  “Ял  мяним,  ятяк  сянин”  вя  с.  Адятян,  ишэцзар лексикада (сийащылар, эюстяриъиляр) истифадя олунур. Еллипс цчцн сяъиййяви дейилдир. Полисиндетонун яксидир. А.-дан   барокко поетикасында даща чох истифадя едилмишдир. Орта  ясрляр Шярг  ядябиййатында  А. фясл , йахуд мяфсул адланырды.

  ASİNDETON

  АСИНДЕТÓН (йун.άσύνδετον – рабитясиз, гарышыг) – цслубиййатда баьлайыъысыз ифадя тярзи. Бядии дили даща йыьъам, тясирли вя ъанлы етмяк цчцн сюзляр вя ъцмляляр арасында баьлайыъылар ихтисар едилир: “Эялдим,  эюрдцм,  гялябя  чалдым”,  “Ял  мяним,  ятяк  сянин”  вя  с.  Адятян,  ишэцзар лексикада (сийащылар, эюстяриъиляр) истифадя олунур. Еллипс цчцн сяъиййяви дейилдир. Полисиндетонун яксидир. А.-дан   барокко поетикасында даща чох истифадя едилмишдир. Орта  ясрляр Шярг  ядябиййатында  А. фясл , йахуд мяфсул адланырды.