Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASZADƏ Mirzə Abbas oğlu

  АББАСЗАДЯ Мирзя Аббас (1860–1920) – Азярб. маариф хадими, мцяллим. Илк тящсилини мядрясядя алмыш, яряб вя фарс диллярини мцкяммял юйрянмишдир. Эянъ йашларында Эянъядяки рущани мяктябляриндя, алтысинифли шящяр мяктябиндя, али ибтидаи мяктябдя тцрк (Азярб.) дилиндян дярс демишдир. 19 ясрин сонларында А.-нын тцрк (Азярб.) дилиндя ялифба китабы, 1913 илдя ися “Биринъи ил” ялифба китабы няшр олунмушдур. Эянъядя хейриййя ъямиййятинин, драм дярняйинин, “Няшри-маариф”ин йарадылмасында вя фяалиййятиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя йени мяктяблярин ачылмасында, Азярб. дилинин тядрисиндя явязсиз хидмятляри олмушдур. “Фарсъа лцьят”, “Шярият дярси” вя с. ясярляри вар. Эянъя цсйаны (1920) яряфясиндя евиндя ермяниляр тяряфиндян вящшиъясиня гятля йетирилмиш, кцллиййаты, ялйазмалары талан вя мящв едилмишдир. М.Я.Рясулзадя “Азярбайъан Ъцмщуриййяти” китабында истиглал гурбанлары сырасында А.-нын адыны ещтирамла йад етмишдир. Эянъядя бцстц гойулмушдур.
         Яд.: Исайев Я. Эянъя вя эянъялиляр. Б., 1991.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASZADƏ Mirzə Abbas oğlu

  АББАСЗАДЯ Мирзя Аббас (1860–1920) – Азярб. маариф хадими, мцяллим. Илк тящсилини мядрясядя алмыш, яряб вя фарс диллярини мцкяммял юйрянмишдир. Эянъ йашларында Эянъядяки рущани мяктябляриндя, алтысинифли шящяр мяктябиндя, али ибтидаи мяктябдя тцрк (Азярб.) дилиндян дярс демишдир. 19 ясрин сонларында А.-нын тцрк (Азярб.) дилиндя ялифба китабы, 1913 илдя ися “Биринъи ил” ялифба китабы няшр олунмушдур. Эянъядя хейриййя ъямиййятинин, драм дярняйинин, “Няшри-маариф”ин йарадылмасында вя фяалиййятиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя йени мяктяблярин ачылмасында, Азярб. дилинин тядрисиндя явязсиз хидмятляри олмушдур. “Фарсъа лцьят”, “Шярият дярси” вя с. ясярляри вар. Эянъя цсйаны (1920) яряфясиндя евиндя ермяниляр тяряфиндян вящшиъясиня гятля йетирилмиш, кцллиййаты, ялйазмалары талан вя мящв едилмишдир. М.Я.Рясулзадя “Азярбайъан Ъцмщуриййяти” китабында истиглал гурбанлары сырасында А.-нын адыны ещтирамла йад етмишдир. Эянъядя бцстц гойулмушдур.
         Яд.: Исайев Я. Эянъя вя эянъялиляр. Б., 1991.

  ABBASZADƏ Mirzə Abbas oğlu

  АББАСЗАДЯ Мирзя Аббас (1860–1920) – Азярб. маариф хадими, мцяллим. Илк тящсилини мядрясядя алмыш, яряб вя фарс диллярини мцкяммял юйрянмишдир. Эянъ йашларында Эянъядяки рущани мяктябляриндя, алтысинифли шящяр мяктябиндя, али ибтидаи мяктябдя тцрк (Азярб.) дилиндян дярс демишдир. 19 ясрин сонларында А.-нын тцрк (Азярб.) дилиндя ялифба китабы, 1913 илдя ися “Биринъи ил” ялифба китабы няшр олунмушдур. Эянъядя хейриййя ъямиййятинин, драм дярняйинин, “Няшри-маариф”ин йарадылмасында вя фяалиййятиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя йени мяктяблярин ачылмасында, Азярб. дилинин тядрисиндя явязсиз хидмятляри олмушдур. “Фарсъа лцьят”, “Шярият дярси” вя с. ясярляри вар. Эянъя цсйаны (1920) яряфясиндя евиндя ермяниляр тяряфиндян вящшиъясиня гятля йетирилмиш, кцллиййаты, ялйазмалары талан вя мящв едилмишдир. М.Я.Рясулзадя “Азярбайъан Ъцмщуриййяти” китабында истиглал гурбанлары сырасында А.-нын адыны ещтирамла йад етмишдир. Эянъядя бцстц гойулмушдур.
         Яд.: Исайев Я. Эянъя вя эянъялиляр. Б., 1991.