Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİYNYAO

  БИЙНЙАО (“ганадларыны бирляшдирмиш гушлар”) – Чин мифолоэийасында еъазкар гушлар. Гырмызы-йашыл лялякли вящши юрдяк формасында тясяввцр едилирди. Щяр бир гушун бир ганады, бир айаьы вя бир эюзц вар иди. Онлар йалныз бирляшдикдя учур вя гидаланырды. Бязи мянбяляря эюря, гушлардан бири йашыл, диэяри гырмызы рянэдя иди. Айрылмаз олдуглары цчцн хошбяхт издиваъын рямзи щесаб олунурдулар. Б. образына Узаг Шярг поезийасында тез-тез тясадцф едилир.

                                           Bийнйао.
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİYNYAO

  БИЙНЙАО (“ганадларыны бирляшдирмиш гушлар”) – Чин мифолоэийасында еъазкар гушлар. Гырмызы-йашыл лялякли вящши юрдяк формасында тясяввцр едилирди. Щяр бир гушун бир ганады, бир айаьы вя бир эюзц вар иди. Онлар йалныз бирляшдикдя учур вя гидаланырды. Бязи мянбяляря эюря, гушлардан бири йашыл, диэяри гырмызы рянэдя иди. Айрылмаз олдуглары цчцн хошбяхт издиваъын рямзи щесаб олунурдулар. Б. образына Узаг Шярг поезийасында тез-тез тясадцф едилир.

                                           Bийнйао.
  BİYNYAO

  БИЙНЙАО (“ганадларыны бирляшдирмиш гушлар”) – Чин мифолоэийасында еъазкар гушлар. Гырмызы-йашыл лялякли вящши юрдяк формасында тясяввцр едилирди. Щяр бир гушун бир ганады, бир айаьы вя бир эюзц вар иди. Онлар йалныз бирляшдикдя учур вя гидаланырды. Бязи мянбяляря эюря, гушлардан бири йашыл, диэяри гырмызы рянэдя иди. Айрылмаз олдуглары цчцн хошбяхт издиваъын рямзи щесаб олунурдулар. Б. образына Узаг Шярг поезийасында тез-тез тясадцф едилир.

                                           Bийнйао.