Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ASİNUS

  ASИNUS  (lat.  asinus  –  gilяmeyvя,  salxыm) – 1) (alveol) – alveolyar  vяzilяrin (aьыz suyu, mяdяaltы, sцd vя s.) son sekresiya шюbяsi; bazal membranda yerlяшян вя birlяшdirici toxuma,  kapillyarlar,  sinir liflяri ilя яhatя olunmuш vяzi hцceyrяlяrindяn ибарят qoвuqcuьabяnzяr  tюrяmя; hцceyrяlяrin zirvяsi sekretин (mяs., aьыz suyu, hяzm fermentlяri, sцd komponentlяri vя s.) ifraz olunдуьу A. boшluьuna микроховлар васитясиля истигамятлянир. 2) Aь ciyяrlяrin terminal bronxiollar vя alveollarla birlikdя alveol yollarыnыn яmяlя gяtirdiyi tяnяffцs aparatынын бир щиссяси . Yеткин insanыn aь ciyяrlяrindя цmumi alveol sяthi 70–80 m2 olan тягр. млн. A. олур. 3) Qara ciyяrin qonшu paycыqlarынын mяrkяzi venalarы arasыndakы struktur vahidi; пайъыгларын portal сащясини дя ящатя едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ASİNUS

  ASИNUS  (lat.  asinus  –  gilяmeyvя,  salxыm) – 1) (alveol) – alveolyar  vяzilяrin (aьыz suyu, mяdяaltы, sцd vя s.) son sekresiya шюbяsi; bazal membranda yerlяшян вя birlяшdirici toxuma,  kapillyarlar,  sinir liflяri ilя яhatя olunmuш vяzi hцceyrяlяrindяn ибарят qoвuqcuьabяnzяr  tюrяmя; hцceyrяlяrin zirvяsi sekretин (mяs., aьыz suyu, hяzm fermentlяri, sцd komponentlяri vя s.) ifraz olunдуьу A. boшluьuna микроховлар васитясиля истигамятлянир. 2) Aь ciyяrlяrin terminal bronxiollar vя alveollarla birlikdя alveol yollarыnыn яmяlя gяtirdiyi tяnяffцs aparatынын бир щиссяси . Yеткин insanыn aь ciyяrlяrindя цmumi alveol sяthi 70–80 m2 olan тягр. млн. A. олур. 3) Qara ciyяrin qonшu paycыqlarынын mяrkяzi venalarы arasыndakы struktur vahidi; пайъыгларын portal сащясини дя ящатя едир.

  ASİNUS

  ASИNUS  (lat.  asinus  –  gilяmeyvя,  salxыm) – 1) (alveol) – alveolyar  vяzilяrin (aьыz suyu, mяdяaltы, sцd vя s.) son sekresiya шюbяsi; bazal membranda yerlяшян вя birlяшdirici toxuma,  kapillyarlar,  sinir liflяri ilя яhatя olunmuш vяzi hцceyrяlяrindяn ибарят qoвuqcuьabяnzяr  tюrяmя; hцceyrяlяrin zirvяsi sekretин (mяs., aьыz suyu, hяzm fermentlяri, sцd komponentlяri vя s.) ifraz olunдуьу A. boшluьuna микроховлар васитясиля истигамятлянир. 2) Aь ciyяrlяrin terminal bronxiollar vя alveollarla birlikdя alveol yollarыnыn яmяlя gяtirdiyi tяnяffцs aparatынын бир щиссяси . Yеткин insanыn aь ciyяrlяrindя цmumi alveol sяthi 70–80 m2 olan тягр. млн. A. олур. 3) Qara ciyяrin qonшu paycыqlarынын mяrkяzi venalarы arasыndakы struktur vahidi; пайъыгларын portal сащясини дя ящатя едир.