Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBAT

  АББÁТ (лат. аббас, йун. άββάς – ата) – 6 ясрдян Гярби Авропа христиан янянясиндя монастырын баш кешиши, аббатлыьы идаря едян. Эениш мянада, католик килсясиндя чалышан дин хадимлярини билдирир. Шярги христиан монастырларында А. игумен вязифясиня уйьун эялир. Юмцрлцк сечилир вя йа тяйин едилир. Кился ийерархийасында йепископдан сонра эялир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBAT

  АББÁТ (лат. аббас, йун. άββάς – ата) – 6 ясрдян Гярби Авропа христиан янянясиндя монастырын баш кешиши, аббатлыьы идаря едян. Эениш мянада, католик килсясиндя чалышан дин хадимлярини билдирир. Шярги христиан монастырларында А. игумен вязифясиня уйьун эялир. Юмцрлцк сечилир вя йа тяйин едилир. Кился ийерархийасында йепископдан сонра эялир.

  ABBAT

  АББÁТ (лат. аббас, йун. άββάς – ата) – 6 ясрдян Гярби Авропа христиан янянясиндя монастырын баш кешиши, аббатлыьы идаря едян. Эениш мянада, католик килсясиндя чалышан дин хадимлярини билдирир. Шярги христиан монастырларында А. игумен вязифясиня уйьун эялир. Юмцрлцк сечилир вя йа тяйин едилир. Кился ийерархийасында йепископдан сонра эялир.