Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ADIGÖZƏLOVA-POLÇAYEVA Qəmər Əbdürrəhim qızı

  АДЫЭЮЗЯЛОВА-ПОЛЧАЙЕВА Гямяр Ябдцррящим гызы (12.4.1915, индики Daь. Респ. Ахты к. – 1992) – Aзярб. офталмологу, тибб е.д. (1959), проф. (1961). Азярб. Елми Тядгигат Офталмолоэийа Ин-тунун елми ишляр цзря директор мцавини ишлямишдир (1960 илдян). Тядгигатлары эюзцн физиолоэийасына, эюзцн вирус хястяликляринин мцалиъясиня щяср edиlmишdиr. Бир сыра елми ясярлярин, о ъцмлядян бир монографийанын мцяллифидир.
       Ясяри: Влияние спазма аккомодации на рефракцию глаза при аметропии. Махачкала, 1963.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ADIGÖZƏLOVA-POLÇAYEVA Qəmər Əbdürrəhim qızı

  АДЫЭЮЗЯЛОВА-ПОЛЧАЙЕВА Гямяр Ябдцррящим гызы (12.4.1915, индики Daь. Респ. Ахты к. – 1992) – Aзярб. офталмологу, тибб е.д. (1959), проф. (1961). Азярб. Елми Тядгигат Офталмолоэийа Ин-тунун елми ишляр цзря директор мцавини ишлямишдир (1960 илдян). Тядгигатлары эюзцн физиолоэийасына, эюзцн вирус хястяликляринин мцалиъясиня щяср edиlmишdиr. Бир сыра елми ясярлярин, о ъцмлядян бир монографийанын мцяллифидир.
       Ясяри: Влияние спазма аккомодации на рефракцию глаза при аметропии. Махачкала, 1963.

  ADIGÖZƏLOVA-POLÇAYEVA Qəmər Əbdürrəhim qızı

  АДЫЭЮЗЯЛОВА-ПОЛЧАЙЕВА Гямяр Ябдцррящим гызы (12.4.1915, индики Daь. Респ. Ахты к. – 1992) – Aзярб. офталмологу, тибб е.д. (1959), проф. (1961). Азярб. Елми Тядгигат Офталмолоэийа Ин-тунун елми ишляр цзря директор мцавини ишлямишдир (1960 илдян). Тядгигатлары эюзцн физиолоэийасына, эюзцн вирус хястяликляринин мцалиъясиня щяср edиlmишdиr. Бир сыра елми ясярлярин, о ъцмлядян бир монографийанын мцяллифидир.
       Ясяри: Влияние спазма аккомодации на рефракцию глаза при аметропии. Махачкала, 1963.