Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALAKİŞİBƏYLİ Şahin Əbdülhəlim oğlu

  БАЛАКИШИБЯЙЛИ Шащин Ябдцлщялим оьлу (д.5.1.1938, Исмайыллы) – Азярб. эеофизики, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1992). 1960 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну битирмишдир. Ямяк фяалиййятиня “Азярнефт” Бирлийинин дяниз эеофизики кяшфиййат конторунда башламышдыр. Азярб. ЕА-нын Эеолоэийа Ин-тунда лабораторийа рящбяри (1978–86), сектор рящбяринин мцавини (1982–92), шюбя вя сектор рящбяри (1992–2006) вязифяляриндя чалышмышдыр. 2006 илдян АМЕА-нын Сейсмоложи Хидмят Мяркязиндя шюбя рящбяридир. Тядгигатлары йцксяк термодинамики шяраитдя сцхурларын физики хассяляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALAKİŞİBƏYLİ Şahin Əbdülhəlim oğlu

  БАЛАКИШИБЯЙЛИ Шащин Ябдцлщялим оьлу (д.5.1.1938, Исмайыллы) – Азярб. эеофизики, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1992). 1960 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну битирмишдир. Ямяк фяалиййятиня “Азярнефт” Бирлийинин дяниз эеофизики кяшфиййат конторунда башламышдыр. Азярб. ЕА-нын Эеолоэийа Ин-тунда лабораторийа рящбяри (1978–86), сектор рящбяринин мцавини (1982–92), шюбя вя сектор рящбяри (1992–2006) вязифяляриндя чалышмышдыр. 2006 илдян АМЕА-нын Сейсмоложи Хидмят Мяркязиндя шюбя рящбяридир. Тядгигатлары йцксяк термодинамики шяраитдя сцхурларын физики хассяляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир.

  BALAKİŞİBƏYLİ Şahin Əbdülhəlim oğlu

  БАЛАКИШИБЯЙЛИ Шащин Ябдцлщялим оьлу (д.5.1.1938, Исмайыллы) – Азярб. эеофизики, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1992). 1960 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну битирмишдир. Ямяк фяалиййятиня “Азярнефт” Бирлийинин дяниз эеофизики кяшфиййат конторунда башламышдыр. Азярб. ЕА-нын Эеолоэийа Ин-тунда лабораторийа рящбяри (1978–86), сектор рящбяринин мцавини (1982–92), шюбя вя сектор рящбяри (1992–2006) вязифяляриндя чалышмышдыр. 2006 илдян АМЕА-нын Сейсмоложи Хидмят Мяркязиндя шюбя рящбяридир. Тядгигатлары йцксяк термодинамики шяраитдя сцхурларын физики хассяляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир.