Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ADIR

  АДЫР (тцркъя айыр) – Орта Асийада гураг даьлыг яразилярдя тяпяли-уваллы даьятяйи сащяляр. Нисби щцнд. 100–400 м- дир. А.-лар цчцн мцвяггяти ахарларын йаратдыьы сых йарьанлар шябякяси вя дик йамаълар сяъиййявидир. Бязян А.-лар силсилялярин ятякляриндя даьятяйи вя даьарасы чюкякликлярин ятрафы бойунъа бир нечя пилляли сявиййяляр йарадыр (мяс., Фярганя вадиси). Даща дар мянада Тцркмянистанда гумсуз, лакин йумшаг торпаглы сящра дцзянликляри А. адланыр. Ефемер биткили йарымсящра вя сящра ландшафтына маликдир. Отлаг кими истифадя олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ADIR

  АДЫР (тцркъя айыр) – Орта Асийада гураг даьлыг яразилярдя тяпяли-уваллы даьятяйи сащяляр. Нисби щцнд. 100–400 м- дир. А.-лар цчцн мцвяггяти ахарларын йаратдыьы сых йарьанлар шябякяси вя дик йамаълар сяъиййявидир. Бязян А.-лар силсилялярин ятякляриндя даьятяйи вя даьарасы чюкякликлярин ятрафы бойунъа бир нечя пилляли сявиййяляр йарадыр (мяс., Фярганя вадиси). Даща дар мянада Тцркмянистанда гумсуз, лакин йумшаг торпаглы сящра дцзянликляри А. адланыр. Ефемер биткили йарымсящра вя сящра ландшафтына маликдир. Отлаг кими истифадя олунур.

  ADIR

  АДЫР (тцркъя айыр) – Орта Асийада гураг даьлыг яразилярдя тяпяли-уваллы даьятяйи сащяляр. Нисби щцнд. 100–400 м- дир. А.-лар цчцн мцвяггяти ахарларын йаратдыьы сых йарьанлар шябякяси вя дик йамаълар сяъиййявидир. Бязян А.-лар силсилялярин ятякляриндя даьятяйи вя даьарасы чюкякликлярин ятрафы бойунъа бир нечя пилляли сявиййяляр йарадыр (мяс., Фярганя вадиси). Даща дар мянада Тцркмянистанда гумсуз, лакин йумшаг торпаглы сящра дцзянликляри А. адланыр. Ефемер биткили йарымсящра вя сящра ландшафтына маликдир. Отлаг кими истифадя олунур.