Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ADİL ŞAH ƏFŞAR

  АДИЛ ШАЩ ЯФШАР (ясл ады Ялигулу хан) (?–1748, Мяшщяд) – Иран шащы [1747–48]. Яфшар тайфасындандыр. 1737 илдя Надир шащ ону Мяшщядя вали тяйин етмишди. 1747 илдя Щераты яля кечирмиш, Надир шащын юлцмцндян сонра Мяшщяддя Адил шащ кими щакимиййяти яля кечирся дя, гардашы Ибращим Мирзя тяряфиндян тахтдан салыныб юлдцрцлмцшдцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ADİL ŞAH ƏFŞAR

  АДИЛ ШАЩ ЯФШАР (ясл ады Ялигулу хан) (?–1748, Мяшщяд) – Иран шащы [1747–48]. Яфшар тайфасындандыр. 1737 илдя Надир шащ ону Мяшщядя вали тяйин етмишди. 1747 илдя Щераты яля кечирмиш, Надир шащын юлцмцндян сонра Мяшщяддя Адил шащ кими щакимиййяти яля кечирся дя, гардашы Ибращим Мирзя тяряфиндян тахтдан салыныб юлдцрцлмцшдцр.

  ADİL ŞAH ƏFŞAR

  АДИЛ ШАЩ ЯФШАР (ясл ады Ялигулу хан) (?–1748, Мяшщяд) – Иран шащы [1747–48]. Яфшар тайфасындандыр. 1737 илдя Надир шащ ону Мяшщядя вали тяйин етмишди. 1747 илдя Щераты яля кечирмиш, Надир шащын юлцмцндян сонра Мяшщяддя Адил шащ кими щакимиййяти яля кечирся дя, гардашы Ибращим Мирзя тяряфиндян тахтдан салыныб юлдцрцлмцшдцр.