Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDADANİ

  Мидийа (Мада) шащлыьынын г. сярщядиндя мювъуд олмуш юлкя. Е.я. 8 ясрдя Ашшур михи йазыларында ады чякилир.
         Яд.: Гашгай С. Гядим Азярбайъан тарихи михийазылы мянбялярдя. Б., 2006.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDADANİ

  Мидийа (Мада) шащлыьынын г. сярщядиндя мювъуд олмуш юлкя. Е.я. 8 ясрдя Ашшур михи йазыларында ады чякилир.
         Яд.: Гашгай С. Гядим Азярбайъан тарихи михийазылы мянбялярдя. Б., 2006.

  ABDADANİ

  Мидийа (Мада) шащлыьынын г. сярщядиндя мювъуд олмуш юлкя. Е.я. 8 ясрдя Ашшур михи йазыларында ады чякилир.
         Яд.: Гашгай С. Гядим Азярбайъан тарихи михийазылы мянбялярдя. Б., 2006.