Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALAMİR

  БАЛАМИР, Баламбер (? – 378) – щунларын башбуьу. Б.-ин ня вахт щун тайфа иттифагынын рящбяри олдуьу щаггында дягиг мялумат йохдур. Мянбяляря эюря, онун башчылыьы иля щун тайфаларынын бюйцк йцрцшляри 374 илдян етибарян башламышдыр. Щямин ил Б. остготлары юзцня табе етмишди. Бир мцддят сонра остготларын бир гисми цсйан галдырмыш, лакин Ерак чайы сащилиндя мяьлубиййятя уьрайараг Паннонийайа кючмцшляр (375). Б. остгот кралы Щерманарихин юлцмцндян сонра Щунимунду (щярфи мянада “щун аьызлы”) тахта чыхар- мышды; щямин вахтдан онларын щюкмдарыны юзц тяйин едирди.
  Мцкяммял сцвари тактикасы тятбиг едян Б. Днепр сащилиндя вестготлара аьыр зярбя ендирмишди; онларын кралы Атанарих табелийиндяки вестготларла Рома империйасынын сярщядиня доьру гачмаг мяъбу-риййятиндя галмышды (376). 378 илин йазында кяшфиййат характерли йцрцш тяшкил едян Б. гот, алан вя эерман тайфаларындан ибарят мцтяшяккил кюмякчи дястялярля Дунай чайыны кечмиш вя Фракийайа эялмишди. Бир мцддят сонра щунлар Паннонийайа гядяр ирялилямишдиляр. Б.-ин щакимиййяти дюврцндя Рома империйасынын шм. яйалятлярин- дян Испанийайа гядяр олан яразиляр щунларын ялиня кечмишди. Б.-ин башчылыьы иля щунларын гыса мцддят ярзиндя эениш ярази- лярдя йайылмасы Авропанын етник мянзярясинин дяйишмясиня сябяб олмушду (бах Халгларын бюйцк кючц).
  Яд: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М., 1960; Кафесоьлу И. Тцрк Милли Кцлтцрц. Истанбул, 1993.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALAMİR

  БАЛАМИР, Баламбер (? – 378) – щунларын башбуьу. Б.-ин ня вахт щун тайфа иттифагынын рящбяри олдуьу щаггында дягиг мялумат йохдур. Мянбяляря эюря, онун башчылыьы иля щун тайфаларынын бюйцк йцрцшляри 374 илдян етибарян башламышдыр. Щямин ил Б. остготлары юзцня табе етмишди. Бир мцддят сонра остготларын бир гисми цсйан галдырмыш, лакин Ерак чайы сащилиндя мяьлубиййятя уьрайараг Паннонийайа кючмцшляр (375). Б. остгот кралы Щерманарихин юлцмцндян сонра Щунимунду (щярфи мянада “щун аьызлы”) тахта чыхар- мышды; щямин вахтдан онларын щюкмдарыны юзц тяйин едирди.
  Мцкяммял сцвари тактикасы тятбиг едян Б. Днепр сащилиндя вестготлара аьыр зярбя ендирмишди; онларын кралы Атанарих табелийиндяки вестготларла Рома империйасынын сярщядиня доьру гачмаг мяъбу-риййятиндя галмышды (376). 378 илин йазында кяшфиййат характерли йцрцш тяшкил едян Б. гот, алан вя эерман тайфаларындан ибарят мцтяшяккил кюмякчи дястялярля Дунай чайыны кечмиш вя Фракийайа эялмишди. Бир мцддят сонра щунлар Паннонийайа гядяр ирялилямишдиляр. Б.-ин щакимиййяти дюврцндя Рома империйасынын шм. яйалятлярин- дян Испанийайа гядяр олан яразиляр щунларын ялиня кечмишди. Б.-ин башчылыьы иля щунларын гыса мцддят ярзиндя эениш ярази- лярдя йайылмасы Авропанын етник мянзярясинин дяйишмясиня сябяб олмушду (бах Халгларын бюйцк кючц).
  Яд: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М., 1960; Кафесоьлу И. Тцрк Милли Кцлтцрц. Истанбул, 1993.

  BALAMİR

  БАЛАМИР, Баламбер (? – 378) – щунларын башбуьу. Б.-ин ня вахт щун тайфа иттифагынын рящбяри олдуьу щаггында дягиг мялумат йохдур. Мянбяляря эюря, онун башчылыьы иля щун тайфаларынын бюйцк йцрцшляри 374 илдян етибарян башламышдыр. Щямин ил Б. остготлары юзцня табе етмишди. Бир мцддят сонра остготларын бир гисми цсйан галдырмыш, лакин Ерак чайы сащилиндя мяьлубиййятя уьрайараг Паннонийайа кючмцшляр (375). Б. остгот кралы Щерманарихин юлцмцндян сонра Щунимунду (щярфи мянада “щун аьызлы”) тахта чыхар- мышды; щямин вахтдан онларын щюкмдарыны юзц тяйин едирди.
  Мцкяммял сцвари тактикасы тятбиг едян Б. Днепр сащилиндя вестготлара аьыр зярбя ендирмишди; онларын кралы Атанарих табелийиндяки вестготларла Рома империйасынын сярщядиня доьру гачмаг мяъбу-риййятиндя галмышды (376). 378 илин йазында кяшфиййат характерли йцрцш тяшкил едян Б. гот, алан вя эерман тайфаларындан ибарят мцтяшяккил кюмякчи дястялярля Дунай чайыны кечмиш вя Фракийайа эялмишди. Бир мцддят сонра щунлар Паннонийайа гядяр ирялилямишдиляр. Б.-ин щакимиййяти дюврцндя Рома империйасынын шм. яйалятлярин- дян Испанийайа гядяр олан яразиляр щунларын ялиня кечмишди. Б.-ин башчылыьы иля щунларын гыса мцддят ярзиндя эениш ярази- лярдя йайылмасы Авропанын етник мянзярясинин дяйишмясиня сябяб олмушду (бах Халгларын бюйцк кючц).
  Яд: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М., 1960; Кафесоьлу И. Тцрк Милли Кцлтцрц. Истанбул, 1993.