Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDAL XƏRÇƏNGLƏR 

  ABDAL XЯRЧЯNGLЯR (Пaquridae) – onayaqlы xяrчяngkimilяr dяstяsindяn dяniz onurьasыzlarы fяsilяsi. Bцtцn dяnizlяrin sahillяri boyunda, bяzяn dя 4500 m-яdяk dяrinlikdя yaшayыr. Uz. 17 sm-я -dяk olur. Qarыnayaqlы molyusklarыn boш чanaьы iчяrisindя gizlяnяrяk, orada yaшayыr vя onunla birlikdя hяrяkяt edir. Mцxtяlif onurьasыzлар vя dяniz dibindяki цzvi maddяlяrlя qidalanыr. Bяzilяri aktiniyalarla vя bашга mяrcan poliplяri ilя simbioz hяyat sцrцr. 450-яdяk nюvц var. Qiymяtli qida mяhsuludur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDAL XƏRÇƏNGLƏR 

  ABDAL XЯRЧЯNGLЯR (Пaquridae) – onayaqlы xяrчяngkimilяr dяstяsindяn dяniz onurьasыzlarы fяsilяsi. Bцtцn dяnizlяrin sahillяri boyunda, bяzяn dя 4500 m-яdяk dяrinlikdя yaшayыr. Uz. 17 sm-я -dяk olur. Qarыnayaqlы molyusklarыn boш чanaьы iчяrisindя gizlяnяrяk, orada yaшayыr vя onunla birlikdя hяrяkяt edir. Mцxtяlif onurьasыzлар vя dяniz dibindяki цzvi maddяlяrlя qidalanыr. Bяzilяri aktiniyalarla vя bашга mяrcan poliplяri ilя simbioz hяyat sцrцr. 450-яdяk nюvц var. Qiymяtli qida mяhsuludur.

  ABDAL XƏRÇƏNGLƏR 

  ABDAL XЯRЧЯNGLЯR (Пaquridae) – onayaqlы xяrчяngkimilяr dяstяsindяn dяniz onurьasыzlarы fяsilяsi. Bцtцn dяnizlяrin sahillяri boyunda, bяzяn dя 4500 m-яdяk dяrinlikdя yaшayыr. Uz. 17 sm-я -dяk olur. Qarыnayaqlы molyusklarыn boш чanaьы iчяrisindя gizlяnяrяk, orada yaшayыr vя onunla birlikdя hяrяkяt edir. Mцxtяlif onurьasыzлар vя dяniz dibindяki цzvi maddяlяrlя qidalanыr. Bяzilяri aktiniyalarla vя bашга mяrcan poliplяri ilя simbioz hяyat sцrцr. 450-яdяk nюvц var. Qiymяtli qida mяhsuludur.