Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - ATÇILIQ İDMANI)
  ASKİN MAĞARASI

  ÁСКИН МАЬАРАСЫ – РФ-нин Башгырдыстан Респ. яразисиндя карст маьарасы. Уфа платосунун ятякляриндя Девон йашлы янэдашыларда ямяля эялмишдир. Дящлизляринин цмуми уз. 206 м, дяринлийи 34 мдир. Таьвары эириши (щцнд. 9 м, ени 22 м) 260 м щцнд.-дядир. Дюшямяси, демяк олар ки, тамамиля чохиллик бузла юртцлмцш зал (уз. 104 м, ени 40–60 м, щцнд. 20 мядяк) даща чох мараг кясб едир.  А.м.нда щцнд. 12 м-ядяк, юзцлцнцн диаметри 3–10 м олан сталагмитляр (Русийада ян ири) ямяля эялир.

                                       Аскин маьарасындан эюрцнцш.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – ATÇILIQ İDMANI
  ASKİN MAĞARASI

  ÁСКИН МАЬАРАСЫ – РФ-нин Башгырдыстан Респ. яразисиндя карст маьарасы. Уфа платосунун ятякляриндя Девон йашлы янэдашыларда ямяля эялмишдир. Дящлизляринин цмуми уз. 206 м, дяринлийи 34 мдир. Таьвары эириши (щцнд. 9 м, ени 22 м) 260 м щцнд.-дядир. Дюшямяси, демяк олар ки, тамамиля чохиллик бузла юртцлмцш зал (уз. 104 м, ени 40–60 м, щцнд. 20 мядяк) даща чох мараг кясб едир.  А.м.нда щцнд. 12 м-ядяк, юзцлцнцн диаметри 3–10 м олан сталагмитляр (Русийада ян ири) ямяля эялир.

                                       Аскин маьарасындан эюрцнцш.

  ASKİN MAĞARASI

  ÁСКИН МАЬАРАСЫ – РФ-нин Башгырдыстан Респ. яразисиндя карст маьарасы. Уфа платосунун ятякляриндя Девон йашлы янэдашыларда ямяля эялмишдир. Дящлизляринин цмуми уз. 206 м, дяринлийи 34 мдир. Таьвары эириши (щцнд. 9 м, ени 22 м) 260 м щцнд.-дядир. Дюшямяси, демяк олар ки, тамамиля чохиллик бузла юртцлмцш зал (уз. 104 м, ени 40–60 м, щцнд. 20 мядяк) даща чох мараг кясб едир.  А.м.нда щцнд. 12 м-ядяк, юзцлцнцн диаметри 3–10 м олан сталагмитляр (Русийада ян ири) ямяля эялир.

                                       Аскин маьарасындан эюрцнцш.