Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALANS

  БАЛÁНС (фр. баланъе, щярфян – тярязи, таразлыг) – щяр щансы бир тязащцрц, онун айры-айры тяряфлярини мцгайися, йахуд гаршы-гойма йолу иля сяъиййяляндирян эюстяриъиляр системи; ейни бир мигдарда пулун, ямтяянин дахилолмасыны (мядахили) вя хярълянмясини (мяхариъи) эюстярдийиня эюря бир-бириня бярабяр олмалы ики щиссядян ибарят кямиййят нисбятидир. Мяс., ямтяянин идхалы онун юлкядян ихраъына бярабяр олдугда вя онун ещтийатлары юлкядя сахланылдыгда, мцяййян вахт ярзиндя щямин ямтяянин истещсалы вя истещлакынын Б.-ы мцшащидя олунур. Б. натура (физики юлчцлярля) вя пул (пул юлчцляри иля) формаларында тяртиб едилир. Юлкя (бцдъя балансы, тядийя балансы, сащялярарасы баланс), мцяссися, фирма (эялир вя хярълярин балансы, ясас вясаитлярин балансы, малиййя балансы) вя ев (аилянин эялир вя хяръляринин балансы) тясяррцфатларынын тящлили, учоту, планлашдырылмасы мягсядиля мцхтялиф Б.-лар истифадя олунур. Пулун мядахили онун мяхариъини цстяляйирся (Б.-ын мцсбят салдосу), Б. актив адланыр; мядахил мяхариъдян аз оларса (Б.-ын мянфи салдосу), Б. пассив щесаб едилир. Мцяссисянин, фирманын баланс щесабатыны якс етдирян сяняд дя (мцщасибат балансы) Б. адландырылыр. Ил, йарым ил, рцб, ай цчцн Б. тяртиб едилмяси гябул олунмушдур.
  Бейнялхалг щесаблашмаларда Б. бир юлкянин пул тялябляри вя ющдяликляри, дахилолма вя тядийяляринин диэяр юлкянинкиня нисбятидир. Ясас нювляри: щесаблашма Б.-ы, тядийя Б.-ы, хариъи боръ Б.-ы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALANS

  БАЛÁНС (фр. баланъе, щярфян – тярязи, таразлыг) – щяр щансы бир тязащцрц, онун айры-айры тяряфлярини мцгайися, йахуд гаршы-гойма йолу иля сяъиййяляндирян эюстяриъиляр системи; ейни бир мигдарда пулун, ямтяянин дахилолмасыны (мядахили) вя хярълянмясини (мяхариъи) эюстярдийиня эюря бир-бириня бярабяр олмалы ики щиссядян ибарят кямиййят нисбятидир. Мяс., ямтяянин идхалы онун юлкядян ихраъына бярабяр олдугда вя онун ещтийатлары юлкядя сахланылдыгда, мцяййян вахт ярзиндя щямин ямтяянин истещсалы вя истещлакынын Б.-ы мцшащидя олунур. Б. натура (физики юлчцлярля) вя пул (пул юлчцляри иля) формаларында тяртиб едилир. Юлкя (бцдъя балансы, тядийя балансы, сащялярарасы баланс), мцяссися, фирма (эялир вя хярълярин балансы, ясас вясаитлярин балансы, малиййя балансы) вя ев (аилянин эялир вя хяръляринин балансы) тясяррцфатларынын тящлили, учоту, планлашдырылмасы мягсядиля мцхтялиф Б.-лар истифадя олунур. Пулун мядахили онун мяхариъини цстяляйирся (Б.-ын мцсбят салдосу), Б. актив адланыр; мядахил мяхариъдян аз оларса (Б.-ын мянфи салдосу), Б. пассив щесаб едилир. Мцяссисянин, фирманын баланс щесабатыны якс етдирян сяняд дя (мцщасибат балансы) Б. адландырылыр. Ил, йарым ил, рцб, ай цчцн Б. тяртиб едилмяси гябул олунмушдур.
  Бейнялхалг щесаблашмаларда Б. бир юлкянин пул тялябляри вя ющдяликляри, дахилолма вя тядийяляринин диэяр юлкянинкиня нисбятидир. Ясас нювляри: щесаблашма Б.-ы, тядийя Б.-ы, хариъи боръ Б.-ы.

  BALANS

  БАЛÁНС (фр. баланъе, щярфян – тярязи, таразлыг) – щяр щансы бир тязащцрц, онун айры-айры тяряфлярини мцгайися, йахуд гаршы-гойма йолу иля сяъиййяляндирян эюстяриъиляр системи; ейни бир мигдарда пулун, ямтяянин дахилолмасыны (мядахили) вя хярълянмясини (мяхариъи) эюстярдийиня эюря бир-бириня бярабяр олмалы ики щиссядян ибарят кямиййят нисбятидир. Мяс., ямтяянин идхалы онун юлкядян ихраъына бярабяр олдугда вя онун ещтийатлары юлкядя сахланылдыгда, мцяййян вахт ярзиндя щямин ямтяянин истещсалы вя истещлакынын Б.-ы мцшащидя олунур. Б. натура (физики юлчцлярля) вя пул (пул юлчцляри иля) формаларында тяртиб едилир. Юлкя (бцдъя балансы, тядийя балансы, сащялярарасы баланс), мцяссися, фирма (эялир вя хярълярин балансы, ясас вясаитлярин балансы, малиййя балансы) вя ев (аилянин эялир вя хяръляринин балансы) тясяррцфатларынын тящлили, учоту, планлашдырылмасы мягсядиля мцхтялиф Б.-лар истифадя олунур. Пулун мядахили онун мяхариъини цстяляйирся (Б.-ын мцсбят салдосу), Б. актив адланыр; мядахил мяхариъдян аз оларса (Б.-ын мянфи салдосу), Б. пассив щесаб едилир. Мцяссисянин, фирманын баланс щесабатыны якс етдирян сяняд дя (мцщасибат балансы) Б. адландырылыр. Ил, йарым ил, рцб, ай цчцн Б. тяртиб едилмяси гябул олунмушдур.
  Бейнялхалг щесаблашмаларда Б. бир юлкянин пул тялябляри вя ющдяликляри, дахилолма вя тядийяляринин диэяр юлкянинкиня нисбятидир. Ясас нювляри: щесаблашма Б.-ы, тядийя Б.-ы, хариъи боръ Б.-ы.