Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALANSDANKƏNAR EHTİYATLAR

  техниканын мювъуд сявиййясиндя истифадяси игтисади ъящятдян сямярясиз, техники вя техноложи ъящятдян мцмкцн олмайан (йатаг дяриндя йерляшдикдя, тяркибиндя гиймятли компонентляр аз олдугда, газынтынын чыхарылмасы вя емалы чятин олдугда вя с.), лакин эяляъякдя баланс ещтийатлара дахил едиля билян файдалы газынты ещтийатлары. Кондисийанын техники-игтисади ясасландырылмасында бярк файдалы газынты ещтийатларынын сонракы щасилат цчцн йерин тякиндя галмасы, эяляъякдя истифадя цчцн сахланылмасы вя анбарлашдырылмасы имканлары тясдиглянярся, онларын Б.е.-ы щесабланыр вя нязяря алыныр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALANSDANKƏNAR EHTİYATLAR

  техниканын мювъуд сявиййясиндя истифадяси игтисади ъящятдян сямярясиз, техники вя техноложи ъящятдян мцмкцн олмайан (йатаг дяриндя йерляшдикдя, тяркибиндя гиймятли компонентляр аз олдугда, газынтынын чыхарылмасы вя емалы чятин олдугда вя с.), лакин эяляъякдя баланс ещтийатлара дахил едиля билян файдалы газынты ещтийатлары. Кондисийанын техники-игтисади ясасландырылмасында бярк файдалы газынты ещтийатларынын сонракы щасилат цчцн йерин тякиндя галмасы, эяляъякдя истифадя цчцн сахланылмасы вя анбарлашдырылмасы имканлары тясдиглянярся, онларын Б.е.-ы щесабланыр вя нязяря алыныр.

  BALANSDANKƏNAR EHTİYATLAR

  техниканын мювъуд сявиййясиндя истифадяси игтисади ъящятдян сямярясиз, техники вя техноложи ъящятдян мцмкцн олмайан (йатаг дяриндя йерляшдикдя, тяркибиндя гиймятли компонентляр аз олдугда, газынтынын чыхарылмасы вя емалы чятин олдугда вя с.), лакин эяляъякдя баланс ещтийатлара дахил едиля билян файдалы газынты ещтийатлары. Кондисийанын техники-игтисади ясасландырылмасында бярк файдалы газынты ещтийатларынын сонракы щасилат цчцн йерин тякиндя галмасы, эяляъякдя истифадя цчцн сахланылмасы вя анбарлашдырылмасы имканлары тясдиглянярся, онларын Б.е.-ы щесабланыр вя нязяря алыныр.