Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALANSÖLÇƏN

  Йер сятщинин вя йа атмосферин истянилян нюгтясинин радиасийа балансыны (онун кянардан алдыьы радиасийа енержиси иля шцаландырдыьы енержи арасындакы фярги) юлчян актинометрик ъищаз. Термоелектрик Б.-ин гябуледиъи щиссяси ики паралел мис лювщядян ибарятдир. Лювщялярин дахили сятщиня термоелектрик батарейалар йапышдырылмышдыр. Юлчмя апарыларкян лювщялярдян бири тядгиг едилян сятщя (ашаьы) йюнялдилир вя она Йер сятщиндян, еляъя дя атм.-ин ашаьы гатларындан эялян шцалар, якс олунмуш эцняш радиасийасы ахыны дахил олур. Икинъи лювщя ися йухары йюнялдиляряк мяъму эцняш радиасийасыны вя атм.-ин йухары гатларындан дахил олан шцалары гябул едир. Лювщяляр арасындакы термоелектрик ъяряйан шиддятиня эюря радиасийа балансы тяйин едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALANSÖLÇƏN

  Йер сятщинин вя йа атмосферин истянилян нюгтясинин радиасийа балансыны (онун кянардан алдыьы радиасийа енержиси иля шцаландырдыьы енержи арасындакы фярги) юлчян актинометрик ъищаз. Термоелектрик Б.-ин гябуледиъи щиссяси ики паралел мис лювщядян ибарятдир. Лювщялярин дахили сятщиня термоелектрик батарейалар йапышдырылмышдыр. Юлчмя апарыларкян лювщялярдян бири тядгиг едилян сятщя (ашаьы) йюнялдилир вя она Йер сятщиндян, еляъя дя атм.-ин ашаьы гатларындан эялян шцалар, якс олунмуш эцняш радиасийасы ахыны дахил олур. Икинъи лювщя ися йухары йюнялдиляряк мяъму эцняш радиасийасыны вя атм.-ин йухары гатларындан дахил олан шцалары гябул едир. Лювщяляр арасындакы термоелектрик ъяряйан шиддятиня эюря радиасийа балансы тяйин едилир.

  BALANSÖLÇƏN

  Йер сятщинин вя йа атмосферин истянилян нюгтясинин радиасийа балансыны (онун кянардан алдыьы радиасийа енержиси иля шцаландырдыьы енержи арасындакы фярги) юлчян актинометрик ъищаз. Термоелектрик Б.-ин гябуледиъи щиссяси ики паралел мис лювщядян ибарятдир. Лювщялярин дахили сятщиня термоелектрик батарейалар йапышдырылмышдыр. Юлчмя апарыларкян лювщялярдян бири тядгиг едилян сятщя (ашаьы) йюнялдилир вя она Йер сятщиндян, еляъя дя атм.-ин ашаьы гатларындан эялян шцалар, якс олунмуш эцняш радиасийасы ахыны дахил олур. Икинъи лювщя ися йухары йюнялдиляряк мяъму эцняш радиасийасыны вя атм.-ин йухары гатларындан дахил олан шцалары гябул едир. Лювщяляр арасындакы термоелектрик ъяряйан шиддятиня эюря радиасийа балансы тяйин едилир.