Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ASKOXİTOZLAR

  ASKOXИTOZЛАР – Ascochyta cinsindяn olan gюbяlяklяrin tюrяtdiyi bitki xяstяliкляри. Kяtanы, gцnяbaxanы, paxlalыlarы, meyvя-gilяmeyvя vя bашга bitkilяri zяdяlяyir. Yarpaqlar цzяrindя tцndhaшiyяli lяkяlяr, gюvdядя isя yaralar яmяlя gяlir. Xяstя yarpaqlar tюkцlцr, gюvdяляр sыnыr vя йа didilir, zoьlar quruyur, toxumlar йетишмир вя йа cцcяrmя qabiliyyяtini itirir. A.  bitkiлярn mяhvиня,  mяhsulun keyfiyyяtiniн aшaьы дцшмясиня эятириб чыхарыр. Tez-tez yaьan yaьышlar A.-ыn inkiшafыna sяbяb olur. Mцbarizя tяdbirlяri:  davamlы  sortlar  seчilmяli, saьlam toxum vя яkin materialыndan istifadя edilmяli, nюvbяli яkin vя dondurma шumu tяtbiq olunmalы, mяhsul vaxtыnda yыьыlmalы, bitki qalыqlarы mяhv edilmялi, icazя verilяn fungisidlяr чilяnmяliдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ASKOXİTOZLAR

  ASKOXИTOZЛАР – Ascochyta cinsindяn olan gюbяlяklяrin tюrяtdiyi bitki xяstяliкляри. Kяtanы, gцnяbaxanы, paxlalыlarы, meyvя-gilяmeyvя vя bашга bitkilяri zяdяlяyir. Yarpaqlar цzяrindя tцndhaшiyяli lяkяlяr, gюvdядя isя yaralar яmяlя gяlir. Xяstя yarpaqlar tюkцlцr, gюvdяляр sыnыr vя йа didilir, zoьlar quruyur, toxumlar йетишмир вя йа cцcяrmя qabiliyyяtini itirir. A.  bitkiлярn mяhvиня,  mяhsulun keyfiyyяtiniн aшaьы дцшмясиня эятириб чыхарыр. Tez-tez yaьan yaьышlar A.-ыn inkiшafыna sяbяb olur. Mцbarizя tяdbirlяri:  davamlы  sortlar  seчilmяli, saьlam toxum vя яkin materialыndan istifadя edilmяli, nюvbяli яkin vя dondurma шumu tяtbiq olunmalы, mяhsul vaxtыnda yыьыlmalы, bitki qalыqlarы mяhv edilmялi, icazя verilяn fungisidlяr чilяnmяliдир.

  ASKOXİTOZLAR

  ASKOXИTOZЛАР – Ascochyta cinsindяn olan gюbяlяklяrin tюrяtdiyi bitki xяstяliкляри. Kяtanы, gцnяbaxanы, paxlalыlarы, meyvя-gilяmeyvя vя bашга bitkilяri zяdяlяyir. Yarpaqlar цzяrindя tцndhaшiyяli lяkяlяr, gюvdядя isя yaralar яmяlя gяlir. Xяstя yarpaqlar tюkцlцr, gюvdяляр sыnыr vя йа didilir, zoьlar quruyur, toxumlar йетишмир вя йа cцcяrmя qabiliyyяtini itirir. A.  bitkiлярn mяhvиня,  mяhsulun keyfiyyяtiniн aшaьы дцшмясиня эятириб чыхарыр. Tez-tez yaьan yaьышlar A.-ыn inkiшafыna sяbяb olur. Mцbarizя tяdbirlяri:  davamlы  sortlar  seчilmяli, saьlam toxum vя яkin materialыndan istifadя edilmяli, nюvbяli яkin vя dondurma шumu tяtbiq olunmalы, mяhsul vaxtыnda yыьыlmalы, bitki qalыqlarы mяhv edilmялi, icazя verilяn fungisidlяr чilяnmяliдир.