Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
   BALASAQUNLU

  БАЛАСАГУНЛУ, Баласагуни Йусиф Хасс Щаъиб (тягр.1017/1018, Баласагун ш. – 1069 вя йа 1077) – Орта Асийа шаири, алим вя мцтяфяккир. Щуманитар вя тябиййат елмлярини, о ъцмлядян тцрк-ислам тарихини, Гураны, ислам фялсяфясини дяриндян юйрянмишдир. Ортаг тцрк-ислам мядяниййятинин гядим ядяби абидяляриндян олан вя Гараханлы (Кашгар) тцркъясиндя йазылан “Кутадгу билиг” (“Хошбяхтлик бяхш едян елм”, 1069/1070) поемасынын мцяллифидир. Бядии-фялсяфи, етик-дидактик вя сийаси ясяр олан поема 4 аллегорик сурятин (Ядалят, Хошбяхтлик, Аьыл, Гянаят) идеал hюкмдар, дювлятин идаря олунмасы, гошунун тяшкили, инсанын hяйат вя ъямиййятдяки йери вя с. мясяляляря даир мцкалимяляри цзяриндя гурулмушдур. Ясяр 4 щисся, 85 фясил вя 6645 бейтдян ибарятдир. Елмя цч нцсхяси мялумдур: Щерат нцсхяси уйьур, Фярганя вя Мисир нцсхяляри яряб ялифбасы илядир. Щерат нцсхяси Вйанада, Мисир нцсхяси Гащирядя, Фярганя нцсхяси ися Дашкянддя сахланылыр.
  Мцяллиф ясяри Гараханлы щюкмдары Тавьаъ Сатуг Буьра хана тягдим етмиш, истедады мцгабилиндя Хасс Щаъиб (баш вязир) титулуна лайиг эюрцлмцшдцр. Б.-нун етик эюрцшляри Ябу Яли ибн Синанын тялиминя ясасланыр. Йарадыъылыьына Фирдювсинин тясири олмушдур. Тцрк халгларынын шеириня яруз вязнини илк дяфя Б. эятирмиш, поемасыны “Шаhнамя”нин йазылдыьы мцтягариб бяhриндя мясняви формасында йазмышдыр. “Ку- тадгу билиг”дя фолклор мотивляриндян, туйуглардан (ясярдя 173 туйуг вар), халгын hяйат вя мяишяти иля баьлы етнографик мягамлардан, бядии образ вя бянзятмялярдян, тцрк шеир системи цчцн сяъиййяви олан аллитерасийа, анафора, епифора кими поетик васитялярдян мяhарятля истифадя олунмушдур.
  Ясяри: Гутадгу билик. Хошбяхтлийя апаран елм. Б., 1994; Сяадят эятирян елм. Б., 2003.
  Яд.: Kafesoglu И. Kutadgu Bilig ve kцltцr tarihimizdeki yeri. Иstanbul, 1980; Зейналов Ф. Гядим тцрк йазылы абидяляри. Б., 1981; Сяфярли Я., Йусифов Х. Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты. Б., 1982; Рустамова А. О некоторых паралелях в “Кутадгу билиг” Юсифа Баласагуни и средневековой азербайджанской поэзии; йеня орада. Кононов А.Н. Поэма Юсифа Баласагунского “Благодатное знание”. М., 1983; Тцрк халглары ядябиййаты. 4 ъилддя. 1-ъи ъ. Б., 2006.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
   BALASAQUNLU

  БАЛАСАГУНЛУ, Баласагуни Йусиф Хасс Щаъиб (тягр.1017/1018, Баласагун ш. – 1069 вя йа 1077) – Орта Асийа шаири, алим вя мцтяфяккир. Щуманитар вя тябиййат елмлярини, о ъцмлядян тцрк-ислам тарихини, Гураны, ислам фялсяфясини дяриндян юйрянмишдир. Ортаг тцрк-ислам мядяниййятинин гядим ядяби абидяляриндян олан вя Гараханлы (Кашгар) тцркъясиндя йазылан “Кутадгу билиг” (“Хошбяхтлик бяхш едян елм”, 1069/1070) поемасынын мцяллифидир. Бядии-фялсяфи, етик-дидактик вя сийаси ясяр олан поема 4 аллегорик сурятин (Ядалят, Хошбяхтлик, Аьыл, Гянаят) идеал hюкмдар, дювлятин идаря олунмасы, гошунун тяшкили, инсанын hяйат вя ъямиййятдяки йери вя с. мясяляляря даир мцкалимяляри цзяриндя гурулмушдур. Ясяр 4 щисся, 85 фясил вя 6645 бейтдян ибарятдир. Елмя цч нцсхяси мялумдур: Щерат нцсхяси уйьур, Фярганя вя Мисир нцсхяляри яряб ялифбасы илядир. Щерат нцсхяси Вйанада, Мисир нцсхяси Гащирядя, Фярганя нцсхяси ися Дашкянддя сахланылыр.
  Мцяллиф ясяри Гараханлы щюкмдары Тавьаъ Сатуг Буьра хана тягдим етмиш, истедады мцгабилиндя Хасс Щаъиб (баш вязир) титулуна лайиг эюрцлмцшдцр. Б.-нун етик эюрцшляри Ябу Яли ибн Синанын тялиминя ясасланыр. Йарадыъылыьына Фирдювсинин тясири олмушдур. Тцрк халгларынын шеириня яруз вязнини илк дяфя Б. эятирмиш, поемасыны “Шаhнамя”нин йазылдыьы мцтягариб бяhриндя мясняви формасында йазмышдыр. “Ку- тадгу билиг”дя фолклор мотивляриндян, туйуглардан (ясярдя 173 туйуг вар), халгын hяйат вя мяишяти иля баьлы етнографик мягамлардан, бядии образ вя бянзятмялярдян, тцрк шеир системи цчцн сяъиййяви олан аллитерасийа, анафора, епифора кими поетик васитялярдян мяhарятля истифадя олунмушдур.
  Ясяри: Гутадгу билик. Хошбяхтлийя апаран елм. Б., 1994; Сяадят эятирян елм. Б., 2003.
  Яд.: Kafesoglu И. Kutadgu Bilig ve kцltцr tarihimizdeki yeri. Иstanbul, 1980; Зейналов Ф. Гядим тцрк йазылы абидяляри. Б., 1981; Сяфярли Я., Йусифов Х. Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты. Б., 1982; Рустамова А. О некоторых паралелях в “Кутадгу билиг” Юсифа Баласагуни и средневековой азербайджанской поэзии; йеня орада. Кононов А.Н. Поэма Юсифа Баласагунского “Благодатное знание”. М., 1983; Тцрк халглары ядябиййаты. 4 ъилддя. 1-ъи ъ. Б., 2006.


   BALASAQUNLU

  БАЛАСАГУНЛУ, Баласагуни Йусиф Хасс Щаъиб (тягр.1017/1018, Баласагун ш. – 1069 вя йа 1077) – Орта Асийа шаири, алим вя мцтяфяккир. Щуманитар вя тябиййат елмлярини, о ъцмлядян тцрк-ислам тарихини, Гураны, ислам фялсяфясини дяриндян юйрянмишдир. Ортаг тцрк-ислам мядяниййятинин гядим ядяби абидяляриндян олан вя Гараханлы (Кашгар) тцркъясиндя йазылан “Кутадгу билиг” (“Хошбяхтлик бяхш едян елм”, 1069/1070) поемасынын мцяллифидир. Бядии-фялсяфи, етик-дидактик вя сийаси ясяр олан поема 4 аллегорик сурятин (Ядалят, Хошбяхтлик, Аьыл, Гянаят) идеал hюкмдар, дювлятин идаря олунмасы, гошунун тяшкили, инсанын hяйат вя ъямиййятдяки йери вя с. мясяляляря даир мцкалимяляри цзяриндя гурулмушдур. Ясяр 4 щисся, 85 фясил вя 6645 бейтдян ибарятдир. Елмя цч нцсхяси мялумдур: Щерат нцсхяси уйьур, Фярганя вя Мисир нцсхяляри яряб ялифбасы илядир. Щерат нцсхяси Вйанада, Мисир нцсхяси Гащирядя, Фярганя нцсхяси ися Дашкянддя сахланылыр.
  Мцяллиф ясяри Гараханлы щюкмдары Тавьаъ Сатуг Буьра хана тягдим етмиш, истедады мцгабилиндя Хасс Щаъиб (баш вязир) титулуна лайиг эюрцлмцшдцр. Б.-нун етик эюрцшляри Ябу Яли ибн Синанын тялиминя ясасланыр. Йарадыъылыьына Фирдювсинин тясири олмушдур. Тцрк халгларынын шеириня яруз вязнини илк дяфя Б. эятирмиш, поемасыны “Шаhнамя”нин йазылдыьы мцтягариб бяhриндя мясняви формасында йазмышдыр. “Ку- тадгу билиг”дя фолклор мотивляриндян, туйуглардан (ясярдя 173 туйуг вар), халгын hяйат вя мяишяти иля баьлы етнографик мягамлардан, бядии образ вя бянзятмялярдян, тцрк шеир системи цчцн сяъиййяви олан аллитерасийа, анафора, епифора кими поетик васитялярдян мяhарятля истифадя олунмушдур.
  Ясяри: Гутадгу билик. Хошбяхтлийя апаран елм. Б., 1994; Сяадят эятирян елм. Б., 2003.
  Яд.: Kafesoglu И. Kutadgu Bilig ve kцltцr tarihimizdeki yeri. Иstanbul, 1980; Зейналов Ф. Гядим тцрк йазылы абидяляри. Б., 1981; Сяфярли Я., Йусифов Х. Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты. Б., 1982; Рустамова А. О некоторых паралелях в “Кутадгу билиг” Юсифа Баласагуни и средневековой азербайджанской поэзии; йеня орада. Кононов А.Н. Поэма Юсифа Баласагунского “Благодатное знание”. М., 1983; Тцрк халглары ядябиййаты. 4 ъилддя. 1-ъи ъ. Б., 2006.