Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ADİNAMİYA

  АДИНАМИЙА (йун. άδυναµία – эцъсцзлцк) – шцурун, синир-язяля функсийасынын вя психиканын позулмасы нятиъясиндя щяряки вя психи активлийин kяskиn zяиflяmяsи. А. чох вахт мяркязи вя периферик синир системиндя, язялялярдя маддяляр мцбадилясинин позулмасы, hяmчиnиn интоксикасийалар, инфексион вя узун сцрян цзцъц хястяликляр, аълыг, щипоксийа, ендокрин вязиляриниn дисфунксийаsы, сусузлуг нятиъясиндя баш верир. А.-нын арадан галдырылмасы йоллары онун сябябляриндян асылыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ADİNAMİYA

  АДИНАМИЙА (йун. άδυναµία – эцъсцзлцк) – шцурун, синир-язяля функсийасынын вя психиканын позулмасы нятиъясиндя щяряки вя психи активлийин kяskиn zяиflяmяsи. А. чох вахт мяркязи вя периферик синир системиндя, язялялярдя маддяляр мцбадилясинин позулмасы, hяmчиnиn интоксикасийалар, инфексион вя узун сцрян цзцъц хястяликляр, аълыг, щипоксийа, ендокрин вязиляриниn дисфунксийаsы, сусузлуг нятиъясиндя баш верир. А.-нын арадан галдырылмасы йоллары онун сябябляриндян асылыдыр.

  ADİNAMİYA

  АДИНАМИЙА (йун. άδυναµία – эцъсцзлцк) – шцурун, синир-язяля функсийасынын вя психиканын позулмасы нятиъясиндя щяряки вя психи активлийин kяskиn zяиflяmяsи. А. чох вахт мяркязи вя периферик синир системиндя, язялялярдя маддяляр мцбадилясинин позулмасы, hяmчиnиn интоксикасийалар, инфексион вя узун сцрян цзцъц хястяликляр, аълыг, щипоксийа, ендокрин вязиляриниn дисфунксийаsы, сусузлуг нятиъясиндя баш верир. А.-нын арадан галдырылмасы йоллары онун сябябляриндян асылыдыр.