Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BLASKOVİÇ Jozef

  БЛÁШКОВИЧ (Блаšковиč) Жозеф (1910–90) – словак тцркологу. Будапешт ун-тиндя тцрк дили вя тарихи цзря тящсил алмыш, Прагадакы Чарлз ун-тини битирмишдир. 1950 илдян юмрцнцн сонунадяк щямин ун-тдя тцрколоэийа сащясиндя фяалиййят эюстярмишдир. 1953 илдя Прагада мцасир тцрк ядябиййаты тарихиня даир чех дилиндя йаздыьы дярслийи чап етдирмишдир. “Братислава ун-т китабханасындакы яряб, тцрк вя фарс ялйазмалары” каталогуну щазырламышдыр (Братислава, 1961). “Римавска Собота Османлы-тцрк щакимиййяти дюврцндя” китабынын, “Чех дилиндя тцрк сюзляри”, “Чехословакийа торпагларында яски тцрклярин изляри”, “Чех фолклорунда тцркляр”, “Словакийада яски тцркъя йер адлары” вя с. мягалялярин мцяллифидир. Тцрк ядябиййатындан бир сыра тяръцмяляри вар. Тцрк Дили гурумунун (Тцркийя) фяхри цзвц (1957) олмуш, 1975 илдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин Шяряф ордени иля тялтиф едилмишдир.
  Яд.: Чекословакйа`да Тцрклцк (Дер. Др. Йусуф Эедикли). Истанбул, 2008.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BLASKOVİÇ Jozef

  БЛÁШКОВИЧ (Блаšковиč) Жозеф (1910–90) – словак тцркологу. Будапешт ун-тиндя тцрк дили вя тарихи цзря тящсил алмыш, Прагадакы Чарлз ун-тини битирмишдир. 1950 илдян юмрцнцн сонунадяк щямин ун-тдя тцрколоэийа сащясиндя фяалиййят эюстярмишдир. 1953 илдя Прагада мцасир тцрк ядябиййаты тарихиня даир чех дилиндя йаздыьы дярслийи чап етдирмишдир. “Братислава ун-т китабханасындакы яряб, тцрк вя фарс ялйазмалары” каталогуну щазырламышдыр (Братислава, 1961). “Римавска Собота Османлы-тцрк щакимиййяти дюврцндя” китабынын, “Чех дилиндя тцрк сюзляри”, “Чехословакийа торпагларында яски тцрклярин изляри”, “Чех фолклорунда тцркляр”, “Словакийада яски тцркъя йер адлары” вя с. мягалялярин мцяллифидир. Тцрк ядябиййатындан бир сыра тяръцмяляри вар. Тцрк Дили гурумунун (Тцркийя) фяхри цзвц (1957) олмуш, 1975 илдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин Шяряф ордени иля тялтиф едилмишдир.
  Яд.: Чекословакйа`да Тцрклцк (Дер. Др. Йусуф Эедикли). Истанбул, 2008.

  BLASKOVİÇ Jozef

  БЛÁШКОВИЧ (Блаšковиč) Жозеф (1910–90) – словак тцркологу. Будапешт ун-тиндя тцрк дили вя тарихи цзря тящсил алмыш, Прагадакы Чарлз ун-тини битирмишдир. 1950 илдян юмрцнцн сонунадяк щямин ун-тдя тцрколоэийа сащясиндя фяалиййят эюстярмишдир. 1953 илдя Прагада мцасир тцрк ядябиййаты тарихиня даир чех дилиндя йаздыьы дярслийи чап етдирмишдир. “Братислава ун-т китабханасындакы яряб, тцрк вя фарс ялйазмалары” каталогуну щазырламышдыр (Братислава, 1961). “Римавска Собота Османлы-тцрк щакимиййяти дюврцндя” китабынын, “Чех дилиндя тцрк сюзляри”, “Чехословакийа торпагларында яски тцрклярин изляри”, “Чех фолклорунда тцркляр”, “Словакийада яски тцркъя йер адлары” вя с. мягалялярин мцяллифидир. Тцрк ядябиййатындан бир сыра тяръцмяляри вар. Тцрк Дили гурумунун (Тцркийя) фяхри цзвц (1957) олмуш, 1975 илдя Тцркийя Ъцмщуриййятинин Шяряф ордени иля тялтиф едилмишдир.
  Яд.: Чекословакйа`да Тцрклцк (Дер. Др. Йусуф Эедикли). Истанбул, 2008.