Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ADNEKSİT, s a l p i n q o o f o r i t

  АДНЕКСИТ (лат. аднеха – артымлар), салпингоофорит – ушаглыг артымларынын (ушаглыг боруларынын вя йумурталыгларын) илтищабы; ян чох раст эялян эинеколожи хястяликлярдянdиr. А.-и шярти-патоэен аероб вя анаероб микроорганизмляр, гонококклар, стафилококклар, стрептококклар вя с. тюрядир. Хястялийин инкишафына организмин мцдафия функсийасыны зяифлядян амилляр (сойугдяймя, синир-психи эярэинлик, ясасян, шяхси эиэийена гайдаларынын позулмасы vя s.) тясир едир. А.- ин tяzahцrц тюрядиъинин нювцндян вя гадын организминин reaksиyasыndan асылыдыр. Кяскин мярщялядя гарнын ашаьы вя ома нащийясиндя эцълц аьрылар, темп-рун 380Ъ вя даща йцксяк олмасы, цшцтмя, бязян ися сидийи сахламама вя ъинсиййят йолларындан иринли ифразатын ахмасы баш верир. Кяскин А.-дя нязяря чарпан яламятляр, адятян, 1-2 щяфтяйя сюнцр. Кясkин А. бязян хроники А.-я чеврилир. М ц а л и ъ я, ясасян, хястяхана шяраитиндя, бязян евдя апарылыр. Fизиотерапийа, санаторийа-курорт мцалиъяси, мцалиъя эимнастикасы да еффектиvдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ADNEKSİT, s a l p i n q o o f o r i t

  АДНЕКСИТ (лат. аднеха – артымлар), салпингоофорит – ушаглыг артымларынын (ушаглыг боруларынын вя йумурталыгларын) илтищабы; ян чох раст эялян эинеколожи хястяликлярдянdиr. А.-и шярти-патоэен аероб вя анаероб микроорганизмляр, гонококклар, стафилококклар, стрептококклар вя с. тюрядир. Хястялийин инкишафына организмин мцдафия функсийасыны зяифлядян амилляр (сойугдяймя, синир-психи эярэинлик, ясасян, шяхси эиэийена гайдаларынын позулмасы vя s.) тясир едир. А.- ин tяzahцrц тюрядиъинин нювцндян вя гадын организминин reaksиyasыndan асылыдыр. Кяскин мярщялядя гарнын ашаьы вя ома нащийясиндя эцълц аьрылар, темп-рун 380Ъ вя даща йцксяк олмасы, цшцтмя, бязян ися сидийи сахламама вя ъинсиййят йолларындан иринли ифразатын ахмасы баш верир. Кяскин А.-дя нязяря чарпан яламятляр, адятян, 1-2 щяфтяйя сюнцр. Кясkин А. бязян хроники А.-я чеврилир. М ц а л и ъ я, ясасян, хястяхана шяраитиндя, бязян евдя апарылыр. Fизиотерапийа, санаторийа-курорт мцалиъяси, мцалиъя эимнастикасы да еффектиvдир.

  ADNEKSİT, s a l p i n q o o f o r i t

  АДНЕКСИТ (лат. аднеха – артымлар), салпингоофорит – ушаглыг артымларынын (ушаглыг боруларынын вя йумурталыгларын) илтищабы; ян чох раст эялян эинеколожи хястяликлярдянdиr. А.-и шярти-патоэен аероб вя анаероб микроорганизмляр, гонококклар, стафилококклар, стрептококклар вя с. тюрядир. Хястялийин инкишафына организмин мцдафия функсийасыны зяифлядян амилляр (сойугдяймя, синир-психи эярэинлик, ясасян, шяхси эиэийена гайдаларынын позулмасы vя s.) тясир едир. А.- ин tяzahцrц тюрядиъинин нювцндян вя гадын организминин reaksиyasыndan асылыдыр. Кяскин мярщялядя гарнын ашаьы вя ома нащийясиндя эцълц аьрылар, темп-рун 380Ъ вя даща йцксяк олмасы, цшцтмя, бязян ися сидийи сахламама вя ъинсиййят йолларындан иринли ифразатын ахмасы баш верир. Кяскин А.-дя нязяря чарпан яламятляр, адятян, 1-2 щяфтяйя сюнцр. Кясkин А. бязян хроники А.-я чеврилир. М ц а л и ъ я, ясасян, хястяхана шяраитиндя, бязян евдя апарылыр. Fизиотерапийа, санаторийа-курорт мцалиъяси, мцалиъя эимнастикасы да еффектиvдир.