Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABÁK

  (йун. άβαξ, лат. абаъус – тахта, щесаб тахтасы) – 1) Гядим Йунаныстанда, Ромада, сонралар ися Гярби Авропада 18 ясрядяк ишлядилмиш щесаблама лювщяси. Золаглара бюлцнмцш лювщянин золагларындакы щесаб нишанларыны (сцмцк, даш вя с.) щярякят етдирмякля щесаблама апарылырды. Бу мягсядля гядимдян Азярб.-да, Русийа да вя с. юлкялярдя чюткя ишлядилмишдир. Узаг Шярг юлкяляриндя А.-ын Чин аналогу олан суанпан йайылмышдыр. 2) Номографийада мцщяндис щесабламалары цчцн гейдляри олан хцсуси чертйож. 3) Мемарлыгда сцтун, йарымсцтун башлыьына дахил олан тава даш, мярмяр, йахуд бетон дюшякъик. А., ясасян, квадрат шяклиндя (дорик, ионик ордерлярдя кянарлары дцз, Коринф ордериндя ися чюкцк) олур.4) Информатикада тятбиги програмлар пакети. Фярди ЕЩМ-дя диалог режиминдя мцщасбат, план-игтисад, мцщяндис вя с. мясяляляринин щялли цчцндцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABÁK

  (йун. άβαξ, лат. абаъус – тахта, щесаб тахтасы) – 1) Гядим Йунаныстанда, Ромада, сонралар ися Гярби Авропада 18 ясрядяк ишлядилмиш щесаблама лювщяси. Золаглара бюлцнмцш лювщянин золагларындакы щесаб нишанларыны (сцмцк, даш вя с.) щярякят етдирмякля щесаблама апарылырды. Бу мягсядля гядимдян Азярб.-да, Русийа да вя с. юлкялярдя чюткя ишлядилмишдир. Узаг Шярг юлкяляриндя А.-ын Чин аналогу олан суанпан йайылмышдыр. 2) Номографийада мцщяндис щесабламалары цчцн гейдляри олан хцсуси чертйож. 3) Мемарлыгда сцтун, йарымсцтун башлыьына дахил олан тава даш, мярмяр, йахуд бетон дюшякъик. А., ясасян, квадрат шяклиндя (дорик, ионик ордерлярдя кянарлары дцз, Коринф ордериндя ися чюкцк) олур.4) Информатикада тятбиги програмлар пакети. Фярди ЕЩМ-дя диалог режиминдя мцщасбат, план-игтисад, мцщяндис вя с. мясяляляринин щялли цчцндцр.

  ABÁK

  (йун. άβαξ, лат. абаъус – тахта, щесаб тахтасы) – 1) Гядим Йунаныстанда, Ромада, сонралар ися Гярби Авропада 18 ясрядяк ишлядилмиш щесаблама лювщяси. Золаглара бюлцнмцш лювщянин золагларындакы щесаб нишанларыны (сцмцк, даш вя с.) щярякят етдирмякля щесаблама апарылырды. Бу мягсядля гядимдян Азярб.-да, Русийа да вя с. юлкялярдя чюткя ишлядилмишдир. Узаг Шярг юлкяляриндя А.-ын Чин аналогу олан суанпан йайылмышдыр. 2) Номографийада мцщяндис щесабламалары цчцн гейдляри олан хцсуси чертйож. 3) Мемарлыгда сцтун, йарымсцтун башлыьына дахил олан тава даш, мярмяр, йахуд бетон дюшякъик. А., ясасян, квадрат шяклиндя (дорик, ионик ордерлярдя кянарлары дцз, Коринф ордериндя ися чюкцк) олур.4) Информатикада тятбиги програмлар пакети. Фярди ЕЩМ-дя диалог режиминдя мцщасбат, план-игтисад, мцщяндис вя с. мясяляляринин щялли цчцндцр.