Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BLED


  БЛЕД – Словенийада даь иглим курорту. Йули Алп д-рында 510 м йцксякликдя, Блед эюлц сащилиндя, пайтахт Лйублйанадан шм.-г.-дядир. Иглими мцлайим континенталдыр; гышы мцлайим (йанварын орта темп-ру –2°Ъ), йайы истидир (ийулун орта темп-ру 19°Ъ); иллик йаьынты 1200 мм-ядякдир. Истиращят вя туризм мяркя- зидир. Чохсайлы отелляр, пансионатлар, виллалар; Блед эюлцнцн г. щиссясиндяки адада зийарят едилян кился вар. Бейнялхалг шащмат турнирляри кечирилмишдир (1931, 1950, 1961).

  Блед шящяринин панорамы. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BLED


  БЛЕД – Словенийада даь иглим курорту. Йули Алп д-рында 510 м йцксякликдя, Блед эюлц сащилиндя, пайтахт Лйублйанадан шм.-г.-дядир. Иглими мцлайим континенталдыр; гышы мцлайим (йанварын орта темп-ру –2°Ъ), йайы истидир (ийулун орта темп-ру 19°Ъ); иллик йаьынты 1200 мм-ядякдир. Истиращят вя туризм мяркя- зидир. Чохсайлы отелляр, пансионатлар, виллалар; Блед эюлцнцн г. щиссясиндяки адада зийарят едилян кился вар. Бейнялхалг шащмат турнирляри кечирилмишдир (1931, 1950, 1961).

  Блед шящяринин панорамы. 

  BLED


  БЛЕД – Словенийада даь иглим курорту. Йули Алп д-рында 510 м йцксякликдя, Блед эюлц сащилиндя, пайтахт Лйублйанадан шм.-г.-дядир. Иглими мцлайим континенталдыр; гышы мцлайим (йанварын орта темп-ру –2°Ъ), йайы истидир (ийулун орта темп-ру 19°Ъ); иллик йаьынты 1200 мм-ядякдир. Истиращят вя туризм мяркя- зидир. Чохсайлы отелляр, пансионатлар, виллалар; Блед эюлцнцн г. щиссясиндяки адада зийарят едилян кился вар. Бейнялхалг шащмат турнирляри кечирилмишдир (1931, 1950, 1961).

  Блед шящяринин панорамы.