Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BLEK Devidson


  БЛЕК (Black) Девидсон (25.7.1884, Торонто – 15.3.1934, Пекин) – Канада антропологу, щяким. Торонто Ун-тинин тибб мяктябини (1906) битирмишдир. 1914 илдя Манчестердя мцгайисяли анатомийаны юйрянмишдир. Кливленддяки Гярб Гийаби Ун-тинин проф.-у (1909–16), Пекин бирляшмиш тибб коллеъинин 1918 илдян невролоэийа, 1921 илдян анатомийа проф.-у олмушдур. Чин Эеолоэийа Идарясиня вя Кайнозой дюврцнц юйрянян лабораторийайа рящбярлик етмишдир. 1921 илдян Чиндя (1927 илдян Й.Щ. Андерсонла бирэя Чжоукоудйанда) вя Тайландда газынтылар апармышдыр. Щоминид галыгларынын тапынтыларына ясасланараг йени синантроп типини мцяййянляшдирмишдир. 1932 илдя синантроп вя Йава питекантропу арасында охшарлыьы ашкар етмишдир. Крал Антроположи Ъямиййятинин цзвц (1932 илдян) олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BLEK Devidson


  БЛЕК (Black) Девидсон (25.7.1884, Торонто – 15.3.1934, Пекин) – Канада антропологу, щяким. Торонто Ун-тинин тибб мяктябини (1906) битирмишдир. 1914 илдя Манчестердя мцгайисяли анатомийаны юйрянмишдир. Кливленддяки Гярб Гийаби Ун-тинин проф.-у (1909–16), Пекин бирляшмиш тибб коллеъинин 1918 илдян невролоэийа, 1921 илдян анатомийа проф.-у олмушдур. Чин Эеолоэийа Идарясиня вя Кайнозой дюврцнц юйрянян лабораторийайа рящбярлик етмишдир. 1921 илдян Чиндя (1927 илдян Й.Щ. Андерсонла бирэя Чжоукоудйанда) вя Тайландда газынтылар апармышдыр. Щоминид галыгларынын тапынтыларына ясасланараг йени синантроп типини мцяййянляшдирмишдир. 1932 илдя синантроп вя Йава питекантропу арасында охшарлыьы ашкар етмишдир. Крал Антроположи Ъямиййятинин цзвц (1932 илдян) олмушдур.

  BLEK Devidson


  БЛЕК (Black) Девидсон (25.7.1884, Торонто – 15.3.1934, Пекин) – Канада антропологу, щяким. Торонто Ун-тинин тибб мяктябини (1906) битирмишдир. 1914 илдя Манчестердя мцгайисяли анатомийаны юйрянмишдир. Кливленддяки Гярб Гийаби Ун-тинин проф.-у (1909–16), Пекин бирляшмиш тибб коллеъинин 1918 илдян невролоэийа, 1921 илдян анатомийа проф.-у олмушдур. Чин Эеолоэийа Идарясиня вя Кайнозой дюврцнц юйрянян лабораторийайа рящбярлик етмишдир. 1921 илдян Чиндя (1927 илдян Й.Щ. Андерсонла бирэя Чжоукоудйанда) вя Тайландда газынтылар апармышдыр. Щоминид галыгларынын тапынтыларына ясасланараг йени синантроп типини мцяййянляшдирмишдир. 1932 илдя синантроп вя Йава питекантропу арасында охшарлыьы ашкар етмишдир. Крал Антроположи Ъямиййятинин цзвц (1932 илдян) олмушдур.