Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALAYEV Rəsul Ənvər oğlu

  BALAYEV Rяsul Яnvяr oьlu (d.2.8. 1956, Иsmayыllы r-nunun Lahыc qяs.) – Azяrb. iqtisadчыsы, iqtisad e.d. (2003), prof. (2004). Azяrb. Xalq Tяsяrrцfatы Иn-tunu bitиrmiшdir (1978). Цmumittifaq Elmi Tяdqiqat Layihя-Texnoloji Иn-tunun Azяrb. фilialыnda (1978–81), 1985 илдян Азярб. Халг Тясяррцфаты Ин-тунда (индики АДИУ) mцяllim, baш mцяllim, dosent iшlяmiш, 2009 илдян kafedra mцdiridir. Tяdqiqatlarы real sektorun inkiшafы, aqrar iqtisadiyyat vя urbanizasiya problemlяri, bцdcя-vergi mцnasibяtlяri, mцasir informasiya texnologi- yalarыnыn tяtbiqi mяsяlяlяrinя hяsr olunmuшdur. 80-dяn чox elmi яsяrin, o cцmlяdяn 4 monoqrafiyanыn mцяllifidir. Elmi kadrlarыn hazыrlanmasыnda xidmяti var. Beynяlxalq simpozium vя konfranslarda iшtirak etmiшdir.
  Яsяrlяri: Urbanizasiya zonalarыnыn яrzaq problemi. B., 1998; Urbanizasiya: шяhяr iqtisadiyyatы vя яrzaq problemlяri. B., 2007.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALAYEV Rəsul Ənvər oğlu

  BALAYEV Rяsul Яnvяr oьlu (d.2.8. 1956, Иsmayыllы r-nunun Lahыc qяs.) – Azяrb. iqtisadчыsы, iqtisad e.d. (2003), prof. (2004). Azяrb. Xalq Tяsяrrцfatы Иn-tunu bitиrmiшdir (1978). Цmumittifaq Elmi Tяdqiqat Layihя-Texnoloji Иn-tunun Azяrb. фilialыnda (1978–81), 1985 илдян Азярб. Халг Тясяррцфаты Ин-тунда (индики АДИУ) mцяllim, baш mцяllim, dosent iшlяmiш, 2009 илдян kafedra mцdiridir. Tяdqiqatlarы real sektorun inkiшafы, aqrar iqtisadiyyat vя urbanizasiya problemlяri, bцdcя-vergi mцnasibяtlяri, mцasir informasiya texnologi- yalarыnыn tяtbiqi mяsяlяlяrinя hяsr olunmuшdur. 80-dяn чox elmi яsяrin, o cцmlяdяn 4 monoqrafiyanыn mцяllifidir. Elmi kadrlarыn hazыrlanmasыnda xidmяti var. Beynяlxalq simpozium vя konfranslarda iшtirak etmiшdir.
  Яsяrlяri: Urbanizasiya zonalarыnыn яrzaq problemi. B., 1998; Urbanizasiya: шяhяr iqtisadiyyatы vя яrzaq problemlяri. B., 2007.

  BALAYEV Rəsul Ənvər oğlu

  BALAYEV Rяsul Яnvяr oьlu (d.2.8. 1956, Иsmayыllы r-nunun Lahыc qяs.) – Azяrb. iqtisadчыsы, iqtisad e.d. (2003), prof. (2004). Azяrb. Xalq Tяsяrrцfatы Иn-tunu bitиrmiшdir (1978). Цmumittifaq Elmi Tяdqiqat Layihя-Texnoloji Иn-tunun Azяrb. фilialыnda (1978–81), 1985 илдян Азярб. Халг Тясяррцфаты Ин-тунда (индики АДИУ) mцяllim, baш mцяllim, dosent iшlяmiш, 2009 илдян kafedra mцdiridir. Tяdqiqatlarы real sektorun inkiшafы, aqrar iqtisadiyyat vя urbanizasiya problemlяri, bцdcя-vergi mцnasibяtlяri, mцasir informasiya texnologi- yalarыnыn tяtbiqi mяsяlяlяrinя hяsr olunmuшdur. 80-dяn чox elmi яsяrin, o cцmlяdяn 4 monoqrafiyanыn mцяllifidir. Elmi kadrlarыn hazыrlanmasыnda xidmяti var. Beynяlxalq simpozium vя konfranslarda iшtirak etmiшdir.
  Яsяrlяri: Urbanizasiya zonalarыnыn яrzaq problemi. B., 1998; Urbanizasiya: шяhяr iqtisadiyyatы vя яrzaq problemlяri. B., 2007.