Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ASQIRMA

  АСГЫРМА  –  организмин шяртсиз рефлектор реаксийасы; гыъыгландырыъы амиллярин бурундан чыхмасыны  истигамятляндирир. А. акты бурунун селикли гишасы ресепторларынын гыъыгланмасы нятиъясиндя баш верир. Ардыъыл А. бир сыра хястяликлярин (грип, йухары тяняффцс йолларынын катары, аллерэик хястяликляри вя с.) яламятидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ASQIRMA

  АСГЫРМА  –  организмин шяртсиз рефлектор реаксийасы; гыъыгландырыъы амиллярин бурундан чыхмасыны  истигамятляндирир. А. акты бурунун селикли гишасы ресепторларынын гыъыгланмасы нятиъясиндя баш верир. Ардыъыл А. бир сыра хястяликлярин (грип, йухары тяняффцс йолларынын катары, аллерэик хястяликляри вя с.) яламятидир.

  ASQIRMA

  АСГЫРМА  –  организмин шяртсиз рефлектор реаксийасы; гыъыгландырыъы амиллярин бурундан чыхмасыны  истигамятляндирир. А. акты бурунун селикли гишасы ресепторларынын гыъыгланмасы нятиъясиндя баш верир. Ардыъыл А. бир сыра хястяликлярин (грип, йухары тяняффцс йолларынын катары, аллерэик хястяликляри вя с.) яламятидир.