Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ASLANBƏYOV

  АСЛАНБЯЙОВ Ибращим бяй Аллащверди бяй оьлу (1822–1900) – Азярб. щярби хадими, илк азярб. витсе-адмирал (1887). Петербургда  Щярби-Дяниз  Корпусуну битирмиш, Гара дяниз вя Балтик дянизиндя  чар  донанмасында  командир  олмуш, контр-адмирал  (1878)  рцтбяси  алдыгдан сонра  Русийанын  8-ъи  Щярби-Дяниз Донанмасынын ряиси тяйин едилмишдир. А. 1879–82 иллярдя рящбярлик етдийи эями щейяти иля дюври-алям сяйащятиндя олмуш, Сакит Океанда  сцрятли эямилярин щярби щейятиня команданлыг етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ASLANBƏYOV

  АСЛАНБЯЙОВ Ибращим бяй Аллащверди бяй оьлу (1822–1900) – Азярб. щярби хадими, илк азярб. витсе-адмирал (1887). Петербургда  Щярби-Дяниз  Корпусуну битирмиш, Гара дяниз вя Балтик дянизиндя  чар  донанмасында  командир  олмуш, контр-адмирал  (1878)  рцтбяси  алдыгдан сонра  Русийанын  8-ъи  Щярби-Дяниз Донанмасынын ряиси тяйин едилмишдир. А. 1879–82 иллярдя рящбярлик етдийи эями щейяти иля дюври-алям сяйащятиндя олмуш, Сакит Океанда  сцрятли эямилярин щярби щейятиня команданлыг етмишдир.

  ASLANBƏYOV

  АСЛАНБЯЙОВ Ибращим бяй Аллащверди бяй оьлу (1822–1900) – Азярб. щярби хадими, илк азярб. витсе-адмирал (1887). Петербургда  Щярби-Дяниз  Корпусуну битирмиш, Гара дяниз вя Балтик дянизиндя  чар  донанмасында  командир  олмуш, контр-адмирал  (1878)  рцтбяси  алдыгдан сонра  Русийанын  8-ъи  Щярби-Дяниз Донанмасынын ряиси тяйин едилмишдир. А. 1879–82 иллярдя рящбярлик етдийи эями щейяти иля дюври-алям сяйащятиндя олмуш, Сакит Океанда  сцрятли эямилярин щярби щейятиня команданлыг етмишдир.