Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDALOV Şamil İmamqulu oğlu

  АБДАЛОВ Шамил Имамгулу оьлу (29.3.1943, Ерм. ССР Полад к.–22.6.2006, Бакы) – електротехника сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2004). 1961 илдя Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну битирмишдир. 1962–70 иллярдя Азярб. Политехник Ин-тунда чалышмыш, 1978–82 иллярдя Ялъязаирдя, 1986–88 иллярдя Мали Респ.-нда мцяллим, 1988–2006 иллярдя Азярб. Техники Ун-тиндя досент ишлямишдир. Тядгигатлары електрик чевириъиляри вя йарымкечириъи чевириъиляр сащясиндядир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDALOV Şamil İmamqulu oğlu

  АБДАЛОВ Шамил Имамгулу оьлу (29.3.1943, Ерм. ССР Полад к.–22.6.2006, Бакы) – електротехника сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2004). 1961 илдя Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну битирмишдир. 1962–70 иллярдя Азярб. Политехник Ин-тунда чалышмыш, 1978–82 иллярдя Ялъязаирдя, 1986–88 иллярдя Мали Респ.-нда мцяллим, 1988–2006 иллярдя Азярб. Техники Ун-тиндя досент ишлямишдир. Тядгигатлары електрик чевириъиляри вя йарымкечириъи чевириъиляр сащясиндядир.

  ABDALOV Şamil İmamqulu oğlu

  АБДАЛОВ Шамил Имамгулу оьлу (29.3.1943, Ерм. ССР Полад к.–22.6.2006, Бакы) – електротехника сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2004). 1961 илдя Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну битирмишдир. 1962–70 иллярдя Азярб. Политехник Ин-тунда чалышмыш, 1978–82 иллярдя Ялъязаирдя, 1986–88 иллярдя Мали Респ.-нда мцяллим, 1988–2006 иллярдя Азярб. Техники Ун-тиндя досент ишлямишдир. Тядгигатлары електрик чевириъиляри вя йарымкечириъи чевириъиляр сащясиндядир.