Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BLOBEL Günter

  BLOBEL (Blobel) Эцnter (d. 21.5.1936, Almaniya, Valtersdorf ) – Amerika biokimyaчысы, Nobel mцkafatы лауреаты (1999). ABШ Milli EA цzvц. Уn-ти Tцbingen ш.-дя bitirmiш (1960), elmi фяалиййятини ABШ-da давам етдирмишдир. 1967 ildяn Нyу-Yorkda Rokfeller Уn-tindя iшlяyir (1983 илдян проф.). Яsas tяdqiqatlarы zцlallarыn нягли sahяsinя аиддир. Zцlal molekullarыnda onlarыn hцceyrяdя daшыnmasыna vя lokalлашмasыna cavabdeh olan siqnal ardыcыllыqlarыnы mцяyyяnlяшdirмиш, zцlallarын daшыma mexanizminin bцtцn eukariotlarda eyni olduьunu sцbut etmiшdi.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BLOBEL Günter

  BLOBEL (Blobel) Эцnter (d. 21.5.1936, Almaniya, Valtersdorf ) – Amerika biokimyaчысы, Nobel mцkafatы лауреаты (1999). ABШ Milli EA цzvц. Уn-ти Tцbingen ш.-дя bitirmiш (1960), elmi фяалиййятини ABШ-da давам етдирмишдир. 1967 ildяn Нyу-Yorkda Rokfeller Уn-tindя iшlяyir (1983 илдян проф.). Яsas tяdqiqatlarы zцlallarыn нягли sahяsinя аиддир. Zцlal molekullarыnda onlarыn hцceyrяdя daшыnmasыna vя lokalлашмasыna cavabdeh olan siqnal ardыcыllыqlarыnы mцяyyяnlяшdirмиш, zцlallarын daшыma mexanizminin bцtцn eukariotlarda eyni olduьunu sцbut etmiшdi.


  BLOBEL Günter

  BLOBEL (Blobel) Эцnter (d. 21.5.1936, Almaniya, Valtersdorf ) – Amerika biokimyaчысы, Nobel mцkafatы лауреаты (1999). ABШ Milli EA цzvц. Уn-ти Tцbingen ш.-дя bitirmiш (1960), elmi фяалиййятини ABШ-da давам етдирмишдир. 1967 ildяn Нyу-Yorkda Rokfeller Уn-tindя iшlяyir (1983 илдян проф.). Яsas tяdqiqatlarы zцlallarыn нягли sahяsinя аиддир. Zцlal molekullarыnda onlarыn hцceyrяdя daшыnmasыna vя lokalлашмasыna cavabdeh olan siqnal ardыcыllыqlarыnы mцяyyяnlяшdirмиш, zцlallarын daшыma mexanizminin bцtцn eukariotlarda eyni olduьunu sцbut etmiшdi.