Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALÇILI KURQANLARI

  Азярб. Респ.-нын Эюйэюл р-нунун Балчылы к. йа- хынлыьында е.я. 2-ъи миниллийин сонуна аид гябир абидяляри. Б.к.-ндан тунъ тябярзин, топпуз, низя, ийня, билярзик, дцймяляр, мисмар, сцмцк яшйалар, сахсы мямулаты вя с. тапылмышдыр. Юлцляр даш гуту, гуйу вя дюрдкцнъ формалы торпаг гябирлярдя дяфн едилмишдир. Пашатяпя адлы курганда гябир аьаъ тирлярля цч мяртябяйя бюлцнмцшдцр. Алт мяртябядя адам вя ат скелети, силащ, эил габлар, орта мяртябядя щейван сцмцкляри ашкар олунмушдур. Гябрин цстцндя тонгал галандыьындан алов цст мяртябяйя кечмиш вя нятиъядя, торпаьа басдырылан аьаъ уълугларындан башга, галан щиссяляр йанмышдыр. Кургандан тапылмыш яшйалар дяфн едилянин щярбчи вя варлы олдуьуну эюстярир. Б.к. Азярб.-да Тунъ дюврцнцн сонунда сосиал тябягяляшмяни якс етдирир. Хоъалы- Эядябяй мядяниййяти цчцн сяъиййявидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALÇILI KURQANLARI

  Азярб. Респ.-нын Эюйэюл р-нунун Балчылы к. йа- хынлыьында е.я. 2-ъи миниллийин сонуна аид гябир абидяляри. Б.к.-ндан тунъ тябярзин, топпуз, низя, ийня, билярзик, дцймяляр, мисмар, сцмцк яшйалар, сахсы мямулаты вя с. тапылмышдыр. Юлцляр даш гуту, гуйу вя дюрдкцнъ формалы торпаг гябирлярдя дяфн едилмишдир. Пашатяпя адлы курганда гябир аьаъ тирлярля цч мяртябяйя бюлцнмцшдцр. Алт мяртябядя адам вя ат скелети, силащ, эил габлар, орта мяртябядя щейван сцмцкляри ашкар олунмушдур. Гябрин цстцндя тонгал галандыьындан алов цст мяртябяйя кечмиш вя нятиъядя, торпаьа басдырылан аьаъ уълугларындан башга, галан щиссяляр йанмышдыр. Кургандан тапылмыш яшйалар дяфн едилянин щярбчи вя варлы олдуьуну эюстярир. Б.к. Азярб.-да Тунъ дюврцнцн сонунда сосиал тябягяляшмяни якс етдирир. Хоъалы- Эядябяй мядяниййяти цчцн сяъиййявидир.

  BALÇILI KURQANLARI

  Азярб. Респ.-нын Эюйэюл р-нунун Балчылы к. йа- хынлыьында е.я. 2-ъи миниллийин сонуна аид гябир абидяляри. Б.к.-ндан тунъ тябярзин, топпуз, низя, ийня, билярзик, дцймяляр, мисмар, сцмцк яшйалар, сахсы мямулаты вя с. тапылмышдыр. Юлцляр даш гуту, гуйу вя дюрдкцнъ формалы торпаг гябирлярдя дяфн едилмишдир. Пашатяпя адлы курганда гябир аьаъ тирлярля цч мяртябяйя бюлцнмцшдцр. Алт мяртябядя адам вя ат скелети, силащ, эил габлар, орта мяртябядя щейван сцмцкляри ашкар олунмушдур. Гябрин цстцндя тонгал галандыьындан алов цст мяртябяйя кечмиш вя нятиъядя, торпаьа басдырылан аьаъ уълугларындан башга, галан щиссяляр йанмышдыр. Кургандан тапылмыш яшйалар дяфн едилянин щярбчи вя варлы олдуьуну эюстярир. Б.к. Азярб.-да Тунъ дюврцнцн сонунда сосиал тябягяляшмяни якс етдирир. Хоъалы- Эядябяй мядяниййяти цчцн сяъиййявидир.