Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALDANO Namjıl Qarmayeviç

  БАЛДАНÓ Намжил Гармайевич (20.10. 1907, Иволга оймаьынын Оронгой улусу – 1984) – бурйат драматургу, актйор вя режиссор. Бур. МССР халг артисти (1938). РСФСР ямякдар инъясянят хадими (1940). “Ряхня” (1932), “Байкал балыгчылары” (1942), “Байангол” (1947), “Алов” (1953) вя с. пйеслярин мцяллифидир. “Енхе- Булат-батор” (1939), “Вади цзяриндя ишыг” (1950), “Эюзял Ангара” (1957) вя с. опера вя балетлярин либреттосуну йазмышдыр. “Эесер“ дастанынын цмуми мятнини тяртиб етмишдир (1959).
  Ясяри: Избр. пьесы. М., 1959.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALDANO Namjıl Qarmayeviç

  БАЛДАНÓ Намжил Гармайевич (20.10. 1907, Иволга оймаьынын Оронгой улусу – 1984) – бурйат драматургу, актйор вя режиссор. Бур. МССР халг артисти (1938). РСФСР ямякдар инъясянят хадими (1940). “Ряхня” (1932), “Байкал балыгчылары” (1942), “Байангол” (1947), “Алов” (1953) вя с. пйеслярин мцяллифидир. “Енхе- Булат-батор” (1939), “Вади цзяриндя ишыг” (1950), “Эюзял Ангара” (1957) вя с. опера вя балетлярин либреттосуну йазмышдыр. “Эесер“ дастанынын цмуми мятнини тяртиб етмишдир (1959).
  Ясяри: Избр. пьесы. М., 1959.

  BALDANO Namjıl Qarmayeviç

  БАЛДАНÓ Намжил Гармайевич (20.10. 1907, Иволга оймаьынын Оронгой улусу – 1984) – бурйат драматургу, актйор вя режиссор. Бур. МССР халг артисти (1938). РСФСР ямякдар инъясянят хадими (1940). “Ряхня” (1932), “Байкал балыгчылары” (1942), “Байангол” (1947), “Алов” (1953) вя с. пйеслярин мцяллифидир. “Енхе- Булат-батор” (1939), “Вади цзяриндя ишыг” (1950), “Эюзял Ангара” (1957) вя с. опера вя балетлярин либреттосуну йазмышдыр. “Эесер“ дастанынын цмуми мятнини тяртиб етмишдир (1959).
  Ясяри: Избр. пьесы. М., 1959.