Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BHASA

  4 яср щинд драматургу. Жанр - тематик бахымдан 13 мцхтялиф пйесин (о ъцмлядян “Рамайана” вя “Мащабщарата”нын сцжетляри ясасында) мцяллифидир. Чар Удайан щаггында фолклор сцжети ясасында йазылмыш, щяйат йолдашындан айрылан гящряманын изтирабларынын тясвир олундуьу “Йуху вя Васавадатта щаггында” пйесинин Б.-йя мяхсус олмасы шцбщясиздир. Калидаса ону сяляфляри сырасында хатырласа да, Б. мящяббят щисси психолоэийасыны драматуржи зяминдя веря билмяк баъарыьы, поетик дил зянэинлийи вя йцксяк сяняткарлыг ъящятдян хяляфинин бир чох наилиййятлярини габагламышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BHASA

  4 яср щинд драматургу. Жанр - тематик бахымдан 13 мцхтялиф пйесин (о ъцмлядян “Рамайана” вя “Мащабщарата”нын сцжетляри ясасында) мцяллифидир. Чар Удайан щаггында фолклор сцжети ясасында йазылмыш, щяйат йолдашындан айрылан гящряманын изтирабларынын тясвир олундуьу “Йуху вя Васавадатта щаггында” пйесинин Б.-йя мяхсус олмасы шцбщясиздир. Калидаса ону сяляфляри сырасында хатырласа да, Б. мящяббят щисси психолоэийасыны драматуржи зяминдя веря билмяк баъарыьы, поетик дил зянэинлийи вя йцксяк сяняткарлыг ъящятдян хяляфинин бир чох наилиййятлярини габагламышдыр.

  BHASA

  4 яср щинд драматургу. Жанр - тематик бахымдан 13 мцхтялиф пйесин (о ъцмлядян “Рамайана” вя “Мащабщарата”нын сцжетляри ясасында) мцяллифидир. Чар Удайан щаггында фолклор сцжети ясасында йазылмыш, щяйат йолдашындан айрылан гящряманын изтирабларынын тясвир олундуьу “Йуху вя Васавадатта щаггында” пйесинин Б.-йя мяхсус олмасы шцбщясиздир. Калидаса ону сяляфляри сырасында хатырласа да, Б. мящяббят щисси психолоэийасыны драматуржи зяминдя веря билмяк баъарыьы, поетик дил зянэинлийи вя йцксяк сяняткарлыг ъящятдян хяляфинин бир чох наилиййятлярини габагламышдыр.