Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ASLANOVA Rəbiyyət

  АСЛАНОВА Рябиййят Нурулла  гызы (д. 4.7.1951, Кялбяъяр р-ну) – Азярб. философу. Фялсяфя е.д. (2004), проф. (2006). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1973). Ун-тдя баш мцяллим, досент ишлямиш, 2008 илдян фялсяфя тарихи вя мядяниййятшцнаслыг кафедрасынын мцдиридир.

  Азярб. Респ. Милли Мяълисинин депутаты (2-ъи, 3-ъц чаьырыш), Инсан щцгуглары даими комиссийасынын сядридир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ASLANOVA Rəbiyyət

  АСЛАНОВА Рябиййят Нурулла  гызы (д. 4.7.1951, Кялбяъяр р-ну) – Азярб. философу. Фялсяфя е.д. (2004), проф. (2006). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1973). Ун-тдя баш мцяллим, досент ишлямиш, 2008 илдян фялсяфя тарихи вя мядяниййятшцнаслыг кафедрасынын мцдиридир.

  Азярб. Респ. Милли Мяълисинин депутаты (2-ъи, 3-ъц чаьырыш), Инсан щцгуглары даими комиссийасынын сядридир.

  ASLANOVA Rəbiyyət

  АСЛАНОВА Рябиййят Нурулла  гызы (д. 4.7.1951, Кялбяъяр р-ну) – Азярб. философу. Фялсяфя е.д. (2004), проф. (2006). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1973). Ун-тдя баш мцяллим, досент ишлямиш, 2008 илдян фялсяфя тарихи вя мядяниййятшцнаслыг кафедрасынын мцдиридир.

  Азярб. Респ. Милли Мяълисинин депутаты (2-ъи, 3-ъц чаьырыш), Инсан щцгуглары даими комиссийасынын сядридир.