Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDİKEYEV Rafiq Zərifoviç 

  АБДИКЕЙЕВ Рафиг Зярифович (12.6.1931, Бакы – 28.10.2001, Бакы) – Азярб. сосиологу, сосиолоэийа е.д. (1992), проф. (1995). Бакы Али Партийа Мяктябини битирмишдир (1969). Тядгигатлары эянълярин сосиал фяаллыьынын юйрянилмясиня щяср олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDİKEYEV Rafiq Zərifoviç 

  АБДИКЕЙЕВ Рафиг Зярифович (12.6.1931, Бакы – 28.10.2001, Бакы) – Азярб. сосиологу, сосиолоэийа е.д. (1992), проф. (1995). Бакы Али Партийа Мяктябини битирмишдир (1969). Тядгигатлары эянълярин сосиал фяаллыьынын юйрянилмясиня щяср олунмушдур.

  ABDİKEYEV Rafiq Zərifoviç 

  АБДИКЕЙЕВ Рафиг Зярифович (12.6.1931, Бакы – 28.10.2001, Бакы) – Азярб. сосиологу, сосиолоэийа е.д. (1992), проф. (1995). Бакы Али Партийа Мяктябини битирмишдир (1969). Тядгигатлары эянълярин сосиал фяаллыьынын юйрянилмясиня щяср олунмушдур.