Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDİNBƏYOVA Arifə Əhməd qızı 

  АБДИНБЯЙОВА Арифя Ящмяд гызы (1.11.1929, Ериван–24.4.2001, Бакы) – Азярб. ентомологу, биолоэийа е. д. (1970), проф. (1986). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1952). 1958–61 иллярдя Азярб. ССР ЕА-нын биолоэийа-тибб шюбясиндя елми катиб, 1961–70 иллярдя ЕА-нын Зоолоэийа Ин-тунда баш елми ишчи, 1971 илдян щямин ин-тда лабораторийа мцдири олмушдур. Азярб.-да експериментал ентомолоэийа мяктябинин йарадыъысыдыр. Тядгигатлары щяшяратларын еколожи-фаунистик хцсусиййятляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми ясярин, о ъцмлядян ики монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
       Я с я р и : Бракониды (Щйменоптера, Браконидае) Азербайджана. Б., 1975.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDİNBƏYOVA Arifə Əhməd qızı 

  АБДИНБЯЙОВА Арифя Ящмяд гызы (1.11.1929, Ериван–24.4.2001, Бакы) – Азярб. ентомологу, биолоэийа е. д. (1970), проф. (1986). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1952). 1958–61 иллярдя Азярб. ССР ЕА-нын биолоэийа-тибб шюбясиндя елми катиб, 1961–70 иллярдя ЕА-нын Зоолоэийа Ин-тунда баш елми ишчи, 1971 илдян щямин ин-тда лабораторийа мцдири олмушдур. Азярб.-да експериментал ентомолоэийа мяктябинин йарадыъысыдыр. Тядгигатлары щяшяратларын еколожи-фаунистик хцсусиййятляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми ясярин, о ъцмлядян ики монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
       Я с я р и : Бракониды (Щйменоптера, Браконидае) Азербайджана. Б., 1975.

  ABDİNBƏYOVA Arifə Əhməd qızı 

  АБДИНБЯЙОВА Арифя Ящмяд гызы (1.11.1929, Ериван–24.4.2001, Бакы) – Азярб. ентомологу, биолоэийа е. д. (1970), проф. (1986). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1952). 1958–61 иллярдя Азярб. ССР ЕА-нын биолоэийа-тибб шюбясиндя елми катиб, 1961–70 иллярдя ЕА-нын Зоолоэийа Ин-тунда баш елми ишчи, 1971 илдян щямин ин-тда лабораторийа мцдири олмушдур. Азярб.-да експериментал ентомолоэийа мяктябинин йарадыъысыдыр. Тядгигатлары щяшяратларын еколожи-фаунистик хцсусиййятляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми ясярин, о ъцмлядян ики монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
       Я с я р и : Бракониды (Щйменоптера, Браконидае) Азербайджана. Б., 1975.